> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Kalendář akcí > Ochrana staveb proti radonu

Ochrana staveb proti radonu

Dům techniky Ostrava, malý sál, Mariánské náměstí 5, Ostrava - Mariánské Hory - Zobrazit na mapě »
16.05.2018
Seminář.

Anotace:
Ozáření z přírodních zdrojů záření představuje nejvýznamnější složku celkového průměrného ozáření obyvatel, mnohem vyšší než ozáření z běžného provozu jaderných zařízení nebo z použití zdrojů ve zdravotnictví. Z něho největší podíl (cca 50 %) má ozáření z radonu v budovách. Přirozené radioaktivní pozadí je trvalou součástí našich životních podmínek a nepodléhá žádné regulaci. Ochrana před ozářením z radonu se zaměřuje na případy, kdy v důsledku lidské činnosti narůstá koncentrace radonu na úroveň, která podle současného stupně poznání přináší zvýšené riziko zdravotních následků. Koncentrace radonu je v České republice regulována v ovzduší budov s obytným a pobytovým prostorem a na pracovištích. Regulace je založena na systému referenčních úrovní, v oblasti ozáření obyvatel z přírodních zdrojů nejsou stanoveny limity. Aktuálně od 1.1.2017 platí zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon), a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Radonové problematice je věnována pozornost i na mezinárodní úrovni. Byla vydána evropská direktiva 2013/59/EURATOM, která nově stanoví požadavky na ochranu před ionizujícím zářením, včetně ozáření z přírodních zdrojů, kterou musí členské státy implementovat do 6.2.2018. Na legislativu v ČR navazuje Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán, který je schválen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. 5. 2009. Jednou z jeho priorit je strategie informovanosti zaměřená na odbornou veřejnost, zejména na profesionály v oblasti stavebnictví. Snahou je seznámit všechny, kdo se podílejí na preventivní ochraně nových staveb nebo na úpravách stávajících staveb, s problematikou ochrany proti ozáření z radonu a motivovat je k uplatňování principů radiační ochrany při jejich práci.

Program akce – přednášející:

13:00 – 14:00 – Regulace ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách. Ing. Jaroslav Slovák, SÚJB

14:00 – 15:00 – Měření radonu ve vnitřním prostředí budov, Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., SÚRO v.v.i.

15:00 – 16:30 – Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu, prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Fakulta stavební Praha

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2019 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: