> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Aktuality > Různé > Výsledky ECM za třetí čtvrtletí 2009: Kladný provozní výsledek

Výsledky ECM za třetí čtvrtletí 2009: Kladný provozní výsledek

Lucemburk, 25. listopadu 2009 – ECM Real Estate Investments AG („ECM“ nebo „Společnost“) oznamuje své konsolidované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za třetí čtvrtletí 2009.

Hlavní finanční ukazatele

  • Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy vzrostly o 40,9% na 11,7 milionu EUR (3. čtvrtletí 2008: 8,3 milionu)
  • Čistá provozní ztráta před čistými finančními výnosy/náklady na úrovni –5,7 milionu EUR (3. čtvrtletí 2008: ztráta –4,3 milionu EUR). Pouze za třetí čtvrtletí bylo dosaženo provozního zisku ve výši 2.4 milionu EUR
  • Čistá ztráta po zdanění na úrovni 28,08 milionu EUR (3. čtvrtletí 2008: ztráta 22,15 milionu EUR)
  • Celková aktiva poklesla o 22,65 % na 524,3 milionu EUR (31. 12. 2008: 677,9 milionu EUR)
  • Celkový kapitál poklesl o 29,38 % na 67,3 milionu EUR (31. 12. 2008: 95,3 milionu EUR)

Hlavní provozní ukazatele

  • Výstavba obou čínských projektů dokončena a jejich slavnostní otevření je naplánováno na první čtvrtletí 2010
  • Bylo prodáno 65% domů z 1. fáze výstavby rezidenčního projektu Terasy Unhošť a probíhají jednání se zájemci o další domy
  • Pokračující development projektu v Rjazani
  • Obdržení stavebního povolení pro projekt City Court
  • Znatelné snížení administrativních a personálních nákladů

Finanční výsledky

Celková aktiva společnosti poklesla od začátku roku o 22,65% na 524,3 milionu EUR, což bylo zapříčiněno především změnou konsolidačních metod u obou čínských projektů: nákupního centra ECMall a administrativní budovy Metropolis Tower. Počátkem tohoto roku společnost prodala 23% podíl v obou uvedených projektech svému místnímu joint-venture partnerovi a snížila tak svůj podíl na 37%. Došlo tak ke změně konsolidační metody z metody plné konsolidace na metodu konsolidace ekvivalencí.

Společnost ECM neprovedla přecenění svého portfolia za pomoci externího nezávislého odhadce, protože toto je pravidelně přeceňováno na pololetní bázi. Společnost vykázala čistou ztrátu z přecenění na úrovni 1,7 milionu EUR, a to především díky pohybům kurzů měn.

Společnost rovněž vykázala značný meziroční nárůst čistého zisku z pronájmu a služeb o 40,9% na 11,7 milionu EUR, a to zejména díky zvýšené obsazenosti budovy CITY Tower.

Administrativní náklady společnosti se meziročně snížily o 25% (při započtení aktivace nákladů o 14%), což je výsledek úsporných opatření přijatých ve druhé polovině roku 2008 a počátkem roku 2009. Účinky některých těchto opatření se projeví se zpožděním, proto se výsledný efekt přijatých úsporných opatření dostaví dle odhadů až ve druhé polovině roku 2009.

Společnost za 1. pololetí 2009 vykázala čisté finanční náklady ve výši 23,89 milionu EUR v porovnání s 23,35 milionu EUR v loňském roce.

Finanční přehled:

Rozvaha 30. září 2009 (tis. EUR) 31. prosince 2008 (tis. EUR) Meziroční změna
Dlouhodobá aktiva 446 092 605 751 -26,4 %
Oběžná aktiva 78 209 72 173 +8,4 %
Aktiva celkem 524 301 677 924  –22,7 %
Vlastní kapitál 67 355 95 346  –29, 4%
Dlouhodobá pasiva 360 302 403 115  –10,6 %
Krátkodobá pasiva 96 644 179 463  –46,1 %
Pasiva celkem 456 946 677 924  –32,6 %


Výkaz zisků a ztrát 30. září 2009 (tis. EUR) 30. září 2008 (tis. EUR) Meziroční změna
Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy 11 770 8 373 +40,6 %
Zisk / ztráta z prodeje investičního majetku (539) (736) -
Čisté zisky z přecenění investic do nemovitostí (1 687) 3 527 -
Administrativní náklady (9 219) (10 744)  –14,2 %
Čistý provozní zisk před finančními výnosy / náklady (5 763) (4 369) -
Čistý finanční výsledek (23 894) (23 356) +2, 3%
Zisk před zdaněním (34 011) (27 699) -
Čistý zisk (28 080) (22 154) -

Pro získání dalších informací prosím kontaktujte:

Jiří Tošek
Director of Investor Relations
Tel.: +420 224 174 791
GSM: +420 725 781 436
Email: jtosek@ecm.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: