> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Analýzy, trendy, statistiky > Ředitelé velkých stavebních společností čekají krizový rok

Ředitelé velkých stavebních společností čekají krizový rok

České stavebnictví bude v roce 2011 čelit dalšímu poklesu, negativně na něj nahlížejí především velké stavební společnosti, klesla vytíženost jejich kapacit i sebedůvěra.

Z pohledu stavebního zaměření je situace obzvláště složitá v inženýrském stavitelství – neustále narůstá podíl firem, které mají zakázek méně než před rokem. Další pokles stavebnictví očekávají i malé firmy, z pohledu zaměření i pozemní stavitelství, predikce jsou zde však o něco méně pesimistické. V souladu s tímto výhledem ani banky neplánují nárůst v objemech úvěrů pro stavební firmy. Společnosti proto pokračují v optimalizacích a úsilí o zvyšování své efektivity, ty největší rovněž hledají zakázky v zahraničí. Tyto závěry vyplývají z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/2011, kterou vypracovala společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor. Výzkum podporují také společnosti Harsco Infrastructure, Benchcom, SapaBuildingSystem a Raab Karcher.

Martin Kocourek, Ministr průmyslu a obchodu: „Chybějící finanční prostředky, jak veřejné tak soukromé, srazily v posledních dvou letech výkony stavební produkce do červených čísel. Chceme-li být však konkurenceschopní, musíme najít cestu, jak zlepšit především infrastrukturu. Mimořádnou pozornost je třeba také věnovat omezení korupce provázející stavební aktivity.“

Hlavní zjištění Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/2011:

České stavebnictví čeká v roce 2011 pokračování negativního trendu vývoje z předchozího roku.

 • Pokles stavebnictví v tomto roce by podle aktuálních predikcí ředitelů firem měl dosáhnout 5,5 procenta.
 • Pesimistický výhled prezentují především velké stavební společnosti, očekávají pokles až 8 procent, tj. více než v roce 2010.
 • Z pohledu stavebního zaměření negativní vývoj v roce 2011 predikují především představitelé inženýrského stavitelství, pokles čekají tři ze čtyř ředitelů těchto společností (75 procent).
 • Stabilizace a velice mírný růst se očekává nejdříve od roku 2012. Optimističtější jsou především střední a malé stavební firmy a společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím.

Josef Vlášek, Vrchní ředitel, Český statistický úřad: „České stavebnictví skončilo v roce 2010 ve výrazném poklesu, který byl zmírněn vyšším objemem stavebních prací na programu "Zelená úsporám“ a výstavbou fotovoltaických elektráren. V roce 2011 bude pokles pokračovat, zejména z důvodu omezení financování veřejných zakázek. Určité oživení v pozemním stavitelství se může objevit nejdříve na konci roku 2011.“

Václav Matyáš, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Optimismus nepřináší ani výhled na letošní rok, který bude s největší pravděpodobností ještě mnohem těžší. Signalizoval to již v průběhu roku propad uzavřených zakázek veřejných i privátních jak v oboru pozemních staveb včetně výstavby bytů, tak i v oboru inženýrských staveb, především dopravní infrastruktury.“

Martin Kouřil, Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech: "Ve vývoji odvětví očekávám jasný pokles. Již dnes je patrné, že největší zákazník stavařů – stát – jednoznačně stagnuje a na trh neumísťuje potřebný objem zakázek. Pro rok 2012 očekávám již mírný růst i z toho důvodu, že budou dobíhat poslední peníze z EU. Otázkou je, zda obce budou mít na spoluúčast a budou nakonec projekty realizovat.“

Pokles tržeb českých stavebních společností bude pokračovat i v roce 2011.

 • Stavební společnosti očekávají pro rok 2011 průměrné snížení tržeb o 1,4 procenta. Jedná se o první, i když jen mírné zlepšení v predikcích ředitelů po předchozích třech kvartálech zhoršujících se očekávání v této oblasti.
 • Z pohledu velikosti firem nejkritičtěji vidí situaci velké stavební společnosti – růst svých tržeb očekává pouze jedna ze tří firem.
 • Z pohledu stavebního zaměření horší vývoj prodejů očekávají oproti pozemnímu stavitelství (0,6procentní pokles) stavitelé v segmentu inženýrského stavitelství (pokles o 3,9 procenta).
 • První zlepšení by mělo přijít v roce 2012, věří v to 69 procent ředitelů stavebních společností. Nejoptimističtější jsou zástupci pozemního stavitelství, nejméně optimisticky vidí situaci v důsledku nedostatku zakázek ředitelé společností z inženýrského stavitelství.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika: Výsledky poslední studie potvrzují pesimismus stavebních firem u vývoje tržeb pro rok 2011. Ve srovnání s předchozí studií je patrný mírný růst optimismu pro období roku 2012. Financování stavebních projektů je klíčovou otázkou pro budoucnost.“

Ivo Přibyl, Místopředseda představenstva a ředitel pro ekonomiku a finance, VOKD: "V naší společnosti očekáváme stagnaci tržeb na úrovni roku 2010 s náznakem mírného optimismu.“

Sebedůvěra stavebních společností se mírně zlepšila, stále však zůstává nízká.

 • V překonání konkurence věří pouze jedna ze dvou stavebních společností, přitom v červenci 2010 si věřilo ještě 71 procent ředitelů. Pokles sebedůvěry je viditelný především u velkých stavebních společností.
 • K nárůstu sebedůvěry došlo v oblasti pozemního stavitelství (ze 40 procent v říjnu na 51 procent aktuálně), v inženýrském stavitelství došlo naopak k jistému poklesu (z 53 procent v říjnu na 46 procent aktuálně).
 • Výhled na rok 2012 ukazuje na potenciální zlepšení, aktuálně očekává zlepšení své pozice oproti konkurenci 68 procent respondentů (60 procent v říjnu).

Zdeněk Osner, Předseda představenstva a generální ředitel, Energie – stavební a báňská: "Restriktivní opatření státního rozpočtu bude mít vážné dopady do struktury veřejných zakázek a vyvolají tlak i na změnu činností jednotlivých stavebních společností.“

Vytížení kapacit stavebních společností se oproti říjnu loňského roku znatelně snížilo.

 • Vytížení kapacit pokleslo o 10 procentních bodů, aktuálně je pouze na 72 procentech, nejméně za celou dobu měření tohoto indikátoru společností CEEC Research.
 • Nejvyšší průměrné vytížení svých kapacit uvádějí velké stavební společnosti (76 procent), střední/malé stavební společnosti uvádějí vytížení nižší, a to pouze 70 procent.
 • Dvě z pěti společností uvádějí, že mají méně zakázek než před rokem. K určitému zlepšení dochází u společností v pozemním stavitelství, v inženýrském stavitelství situace naopak dále eskaluje (menší množství zakázek než před rokem uvádí 64 procent společností).
 • Celkem 34 procent stavebních společností plánuje měnit postup získávání nových zakázek aplikovaný v minulém roce. Měnit postupy budou především společnosti v inženýrském stavitelství (50 procent).

Pavel Pilát, Generální ředitel, Metrostav: ,,Protože chybí jak privátní, ale hlavně veřejná poptávka, očekáváme pokles zásoby práce.“

Jindřich Pytelka, Jednatel společnosti, Vodohospodářské stavby: "Zásoba zakázek se nezvýší. V inženýrském stavitelství, jako např. v dopravních stavbách, bude snad více drobných a na krátkou dobu zakázky na opravy. Přesto nebudou využity naše kapacity na opravy silnic.“

Josef Netík, Ředitel společnosti, S.O.K. stavební: "Stavební trh v ČR po skončení této vleklé krize bude vypadat zcela jinak než před ní. Ohroženy jsou především středně velké firmy, kde půjde po vyčerpání rezerv o existenci, velké firmy pouze zeštíhlí.“

Klíčovým problémem stavebních společností je stále nedostatečná poptávka.

 • Nedostatečná poptávka trápí nejvíce velké stavební společnosti, z pohledu zaměření se jedná o inženýrské stavitelství. Malé firmy rovněž zmiňují byrokracii úřadů.
 • Mezi jiná omezení, která společnosti vyjmenovávají, zahrnují zvýšenou platební neschopnost odběratelů, velký tlak zákazníků na neúměrné snížení ceny a využívání současné situace k tlaku na stavební společnosti, ale také nízkou ochotu bank poskytovat úvěry.

Karel Schuster, Ředitel společnosti, JC Incest: "Jedním z našich klíčových problémů je zajištění financování realizací našich projektů ze strany investora. Očekáváme, že situace by se měla postupně stabilizovat a od roku 2012 zlepšovat.“

Petr Čížek, Jednatel, SWIETELSKY stavební, Předseda Sdružení pro výstavbu silnic: "Největším současným problém nejen naší stavební společnosti, ale rozhodně i dalších firem, které se zabývají výstavbou a opravami dopravní infrastruktury, je vedle radikálního a ne vždy šťastného omezení výdajů SFDI celkově nedobrá situace a atmosféra v tomto stavebním oboru. Nejen ne zcela objektivní, cílená kampaň vedená proti stavebním firmám, ale zejména mi silně vadí zásadní nedostatek komunikace se státní správou a společné hledání kompetentních řešení prospěšných pro obyvatele i ekonomiku ČR. Veškeré opakované podněty z naší strany k takovéto diskuzi zatím bohužel zůstaly nevyslyšeny.“

Podmínky financování zůstanou spíše srovnatelné s minulým rokem.

 • Tři největší české banky chtějí pro období 2011/2012 zachovat podíl úvěrů stavebním společnostem v rámci svého portfolia na stejné úrovni jako v roce 2010.
 • Hlavními faktory při rozhodování bank o poskytnutí úvěru budou kvalita projektu / předmětu financování a rovněž podíl vlastních prostředků vložených žadatelem o úvěr.
 • V oblasti retailových úvěrů na bydlení chtějí banky podíl úvěrů spíše zvýšit, dvě ze tří největších bank budou zlepšovat podmínky pro získání těchto úvěrů.
 • Banky jsou vstřícné i k propojení financování korporátního a retailového segmentu v oblasti rezidenčního segmentu. Při výběru projektů k této spolupráci je však vidět individuální přístup.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika: "Banky zůstávají ve svém přístupu k novým úvěrům v oblasti stavebnictví konzervativní. Budoucí projekty se neobejdou bez vyšší úrovně vlastního vloženého kapitálu a bude docházet k další koncentraci stavebního trhu v kapitálově silných společnostech.“

Radim Sayed, Obchodní ředitel, CRESTYL: „Z naší praxe můžeme říci, že zatím nedocházelo příliš často k propojení mezi úvěrováním developera a případnému zvýhodnění retailových klientů jeho projektu ze strany banky. Je faktem, že banky přistupují k jednotlivým případům na individuální bázi, ale podstatné je, že klient již při seznámení s projektem není o této možnosti informován, a často se tak stane, že toto zvýhodnění nemusí vůbec zaznamenat a následně poptat. Společnost CRESTYL usiluje o co nejvýhodnější podmínky pro své klienty, a proto aktivně spolupracujeme a vyžadujeme stejný přístup v této oblasti i ze strany financujících ban­k.“

S pokračujícím úbytkem zakázek je pro stavební společnosti klíčové pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování.

 • V průběhu dalších dvanácti měsíců se budou stavební firmy zaměřovat především na zvýšení efektivity jejich fungování. Největší důraz na tuto oblast uvádějí zejména ředitelé velkých stavebních společností.
 • Dalšími důležitými oblastmi, kterým se chtějí firmy věnovat, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, optimalizace nákupních procesů a zlepšení projektového managementu.
 • Nejmenší prioritou jsou akvizice jiné společnosti, investice do IT infrastruktury a snahy o získání strategického partnera.
 • Zvýšení efektivity svého fungování je klíčovou prioritou i pro stavební firmy na Slovensku, v Polsku a především v Maďarsku.

Tomáš Hajič, Předseda představenstva, Dálniční stavby Praha: „Naší hlavní prioritou pro následujících 12 měsíců je redukce vlastních nákladů pro zajištění konkurenceschop­nosti nabídkových cen našich prací ve veřejných zakázkách.“

Karel Mora, Generální ředitel, Elektrizace železnic Praha: „Naší prvořadou prioritou je zabezpečení práce pro společnost tak, aby nebylo nutno přistoupit k dalším restriktivním opatřením vedoucím k propouštění zaměstnanců, a dále pak udržet financování možného technického rozvoje a kvality práce.“

Ivan Kunst, Generální ředitel pro jihovýchodní Evropu, Harsco Infrastructure CZ: "Jako dodavatel komplexních řešení v oblasti lešení a bednění zjišťujeme z jednání s našimi partnery, že ani rok 2011 nemají zakázkově naplněn. Proto se zaměřujeme na dokonalou a komplexní podporu klíčovým zákazníkům, podnikáme soustavné kroky ke zlepšení efektivity.“

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v lednu 2011. Údaje pro zpracování části věnované bankovnímu sektoru poskytly tři největší banky na českém trhu.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je k dispozici zdarma ke stažení na www.studieSta­vebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@CEEC.Eu.

Kontakty pro média:

Jitka Němečková
PR and Communication
CEEC Research
E-mail: nemeckova@ceec.eu
Tel.: +420 731 193 191

CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Byl založen v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních společností, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu vybraných zemí.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 780 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Z 638 odborných pracovníků je 29 partnerů, 28 statutárních auditorů, 99 certifikovaných účetních a 70 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 20 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

Obrázek

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2022 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: