> Úvodní stránka > Územní plány > Prachatice - územní plán

Prachatice - územní plán

Základní informace:

Územní plán sídelního útvaru Prachatice (dále jen „územní plán“) byl schválen městským zastupitelstvem dne 31. října 1994 pro část katastrálního území Prachatice, Staré Prachatice.

Řeší území vlastního města Prachatice s bezprostředním okolím, místní části Staré Prachatice a Ostrov a dále výrobní areál u Těšovic, včetně nedalekého mimoúrovňového křížení silnic II/145 a II/141.

Územní plán v řešeném území stanovuje urbanistickou koncepci, přípustné či nepřípustné funkční využití jednotlivých ploch a jejich uspořádání a určuje základní regulaci území. Součástí územního plánu je návrh dopravního řešení, koncepce řešení technického vybavení území obsahující zejména návrh vodohospodářských a energetických zařízení. Současně územní plán zajišťuje podmínky pro ochranu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

Mezi nejvýznamnější, již realizované, záměry navržené v územním plánu, patří např.:

  • revitalizace bývalých kasáren pro komerční účely a bydlení (realizováno např. střední odborné učiliště, provozovna Vishay, obytné domy, integrovaný záchranný systém, řada podnikatelských aktivit apod.),
  • přestavba území bývalého Okresního stavebního podniku a jeho okolí (realizován Penny market, kruhová křižovatka)
  • rozšíření čistírny odpadních vod města Prachatice

Mezi nejvýznamnější záměry navržené v územním plánu k realizaci, která případně již částečně probíhá, patří např.:

  • výstavba rodinných domů v lokalitě Pod Cvrčkovem (postupně se realizuje)
  • dostavba sídliště Šibeniční vrch (předpokládá se výstavba obytných a rodinných domů, dnes již realizován supermarket COOP, Domov seniorů Mistra Křišťana, bytový dům v Mírové ulici)
  • průmyslová zóna u Krumlovské ulice a u Těšovic
  • obnova areálu Lázní sv. Markéty a Kandlova mlýna
  • dostavba severní strany Vodňanské ulice
  • přeložka silnice II/141 podél železniční trati do Těšovic
  • výstavba nové čistírny pro Staré Prachatice a Ostrov

Od svého schválení v roce 1994 byl územní plán několikrát aktualizován:
Změna č.1/94 schválena 25.3.1996,
Změna č.2/94 schválena 27.11.1998,
Změna č.3/94 schválena 9.9.2002,
Změna č.4/94 schválena 16.5.2005,
Změna č.5/94 schválena 16.5.2005.

Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou č.6/2005 o závazných částech územního plánu. Tato vyhláška zahrnuje rovněž změny územního plánu do změny č. 5/94 včetně.

Dne 2. června 2008 schválilo zastupitelstvo města Prachatice pořízení změny č. 6/94, v rámci které má být změněno funkční určení dvou pozemků při ulici Budovatelská na funkční plochu „rodinné domy“. Zastupitelstvo města dne 23. prosince 2008 schválilo návrh zadání změny č. 6/94. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu bylo nařízeno na den 3. února 2009.

Veřejná vyhláška – Zahájení řízení o vydání změny

Průvodní zpráva

Výkres základního územního členění pro plochy dotčené změnou

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Mapy

Kontaktní informace

Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 388 312 563

Telefon 2:
work +420 388 607 574

Fax:
fax +420 388 312 563

E-mail:

Web:
www.prachatice.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

Přihlášení členaxxx: