> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Doplňující informace:

Ekonomický profil JK

Jihočeský kraj se svou ekonomickou vyspělostí, měřenou HDP na obyvatele, řadí mezi průměrné regiony ČR, míra nezaměstnanosti je však dlouhodobě nižší. Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj podílí pouze 5,5%. Objem přílivu zahraničních investic sledovaný Českou národní bankou řadí kraj na 8. místo v republice (stav přímých zahraničních investic na 1 obyvatele kraje dosahoval k 31. 12. 2005 částky 90.715 Kč). Hlavními investory jsou s velkou převahou subjekty z Německa, Rakouska a také z Nizozemí. Kraj dlouhodobě vykazuje nízkou nezaměstnanost (4,47% k 31. 12. 2007), která je výrazně pod průměrem jak republikovým (5,98% k 31. 12. 2007), tak EU 25 (6,8%, 2007). Riziko nezaměstnanosti je výrazně diferencováno podle věku a vzdělání. Jihočeská ekonomika je do značné míry založena na využívání místních surovinových zdrojů, což podmínilo rozvoj dřevařského a papírenského průmyslu, sklářského a keramického průmyslu a průmyslu stavebních hmot. Svůj význam měl průmysl textilní a výroba tužek. Výrazně se prosadil potravinářský průmysl zpracovávající produkty místního zemědělství – pivovarnictví, mlékárenský a masný průmysl. V současnosti jsou nejvýznamnějšími odvětvími dle přidané hodnoty zpracovatelský průmysl (z toho nejvíce výroba potravin a nápojů a výroba dopravních prostředků a zařízení), obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu – převážně pro domácnost a činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti.

Ekonomická aktivita v kraji

Inovace

Jihočeský kraj disponuje poměrně významným vědeckým a výzkumně-vývojovým potenciálem a struktura ekonomiky vykazuje diverzifikaci a prolínání tradičních odvětví s progresivními obory a trhy. Poloha regionu zakládá výraznější dopad trendů globalizace a integrace do evropského hospodářského prostoru, což dokumentuje příliv zahraničních investic, rozvoj duální ekonomiky s výraznou účastí zahraničních rezidentů a posílení socio-ekonomických vazeb především na příhraniční státy Rakouska a Německa.

Proč investovat v JČK

Hlavní výhody Jihočeského kraje:

 • Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla
 • Velký potenciál v oblasti vědy a výzkumu
 • Nízká stávkovost a ochota ke kolektivnímu vyjednávání
 • Podpora ze strany místních institucí
 • Doprava
 • Energetika
 • Vodohospodářská infrastruktura
 • Telekomunikace

Program rozvoje kraje

Program rozvoje Jihočeského kraje pro období 2007 – 2013 je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává v samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Pečovat o všestranný rozvoj svého území, to je základní úkol, který krajům ukládá zákon. Zastupitelstvo kraje ve své samostatné působnosti schvaluje Program rozvoje kraje, zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění. Analytická část Programu rozvoje Jihočeského kraje vychází ze stávajících analýz a koncepcí, pořízených coby strategické dokumenty pro rozvoj jednotlivých oblastí a spadajících do kompetence krajské samosprávy. Další součástí analytických podkladů je SWOT analýza, klasifikující vnitřní charakteristiky kraje na silné a slabé stránky a určující, které vnější jevy mohou pro další rozvoj Jihočeského kraje představovat příležitosti a nebo hrozby. Program rozvoje Jihočeského kraje reaguje i na nové ekonomické příležitosti a možnosti podpory ze strukturálních fondů Evropské Unie v programovacím období 2007–2013.

Investiční pobídky

Smyslem investičních pobídek je podpora zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a podpora projektů v oblasti strategických služeb a technologických center. Pobídky jsou nabízeny bez rozdílu českým i zahraničním investorům.

Zpracovatelský průmysl

 • sleva na dani z příjmu právnických osob
 • podpora na vytvářená pracovní místa
 • podpora na školení a rekvalifikace

Strategické služby a technologická centra

 • dotace na podnikatelskou činnost
 • dotace na školení a rekvalifikaci

Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách. Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se řídí pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro podporu technologických center a center strategických služeb. V případě realizace projektů menšího rozsahu v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností mohou investoři také požádat o finanční podporu podle Programu na podporu tvorby nových pracovních míst. Příjemcem investičních pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je 100%-ně vlastněná žadatelem (žadateli) o investiční pobídky. V případě, že žadatelem o investiční pobídky je česká nebo zahraniční společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, nemůže tato založit v České republice jinou společnost s ručením omezeným, ve které bude jediným společníkem. V tom případě musí záměr získat investiční pobídky předložit minimálně dva žadatelé.O in­vestiční pobídky může žádat jak česká tak i zahraniční právnická nebo fyzická osoba.

Jihočeský kraj

Kontaktní informace

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 386 720 111

Telefon 2:
work +420 386 720 335

Fax:
fax +420 386 359 004

E-mail:

Web:
www.kraj-jihocesky.cz

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: