> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Obchodní partneři investorů > Služby pro investory > Právní služby > Ambruz & Dark

Ambruz & Dark

Produkty, služby:

Začátek podnikání

Ambruz & Dark poskytuje kompletní právní poradenství týkající sezahájení podnikání, jeho rozšíření či přemístění do České Republiky včetně dalších souvisejících záležitostí zahrnujících např. čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, žádosti o investiční pobídky nebo dotace.

Obchodní právo a právo obchodních společností

Ambruz & Dark poskytuje právní poradenství v otázkách souvisejících s každodenní obchodní činností společnosti, které jsou klíčové pro její úspěšné fungování. Zkušení právní odborníci vám pomohou s realizací změn v již fungující společnosti a s ošetřením vztahů s vašimi obchodními partnery a klienty.

Fúze a akvizice

Tým právníků Ambruz & Dark, který se specializuje na fúze a akvizice, pro vás připraví kompletní právní scénář (včetně návrhů všech nezbytných dokumentů) a uskuteční všechny kroky fúze, rozdělení, absorpce, transformace, výkupu akcií minoritních akcionářů, rozdělení odštěpením či všech typů akvizice (prodej podniku nebo jeho části atd.).

Restrukturalizace a řízení společností

Ambruz & Dark zajišťuje průběžné řízení korporátních záležitostí vaší společnosti (včetně zajištění všech korporátních změn) a vyřízení právně-administrativních povinností v souladu s platnou legislativou (např. zajištění povinných podání či uložení dokumentů u příslušných rejstříků a státních úřadů).

Bankovnictví a Finance

Ambruz & Dark řídí jménem svých klientů bankovní a finanční transakce, včetně přípravy, revize a pomoci s vyřízením bankovních instrumentů jako jsou úvěrové smlouvy, smlouvy o úschově a dalších zajišťovacích instrumentů (např. dohody o zárukách, smlouvy o zastavení obchodního podílu, smlouvy o zřízení zástavního práva, patronátní smlouvy, smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu, atd.).

Pracovní právo

Ambruz & Dark nabízí pomoc s přípravou a revizí pracovních/ma­nažerských smluv nebo jejich ukončením, vysíláním zaměstnanců do zahraničí, vytvářením vnitřních předpisů, systémů odměňování, akciových opčních plánů a pracovních řádů. Zároveň řešíme všechny další problematické záležitosti vyplývající ze stávajícího českého zákoníku práce.

Nemovitosti

Ambruz & Dark své klienty provází krok za krokem realitními projekty a poskytuje jim kompletní právní poradenství a asistenci, včetně výběru a koupě vhodné nemovitosti, projektového financování, získání potřebných povolení, výběru dodavatelů a dalších realitních činností.

Ochrana osobních údajů

Odborníci Ambruz & Dark v oblasti ochrany osobních údajů nabízí komplexní řešení ochrany osobních údajů na nadnárodní úrovni a také prověření souladu operací s osobními údaji s právními předpisy (včetně souladu přenosu osobních údajů do zahraničí s platnými právními předpisy – provedení právní prověrky dle specifických požadavků klienta), identifikaci souvisejících rizik, navrhování efektivních změn dokumentů a procesů, asistenci při zavádění těchto změn a zastupování klienta v jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Soutěžní právo

Ambruz & Dark provádí právní prověrky individuálních nebo standardních smluv společnosti a posuzuje, zda jsou v souladu s příslušnými protikartelovými ustanoveními, identifikuje rizika a navrhuje nezbytné změny, ověřuje aplikovatelnost blokových výjimek a zastupuje společnost před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropskou komisí.

Právní prověrky

Specializovaný tým Ambruz & Dark provádí právní audit dle zadání klienta, a to jak kompletní právní audit zahrnující revizi všech dokumentů a aktivit klienta či cílové společnosti, tak právní audit v omezeném rozsahu na základě specifických potřeb klienta. Příslušná zjištění, rizika a doporučení jsou obsažena ve zprávě z provedené právní prověrky.

Farmacie

Ambruz & Dark analyzuje, zda je činnost společnosti v oblasti výroby, distribuce, klinického výzkumu a propagace léčiv v souladu s příslušnými právními předpisy, pravidly stanovenými zákonem o cenové regulaci a vnitřními předpisy společnosti týkajícími se cenové regulace. Zároveň identifikujeme jednání, které porušuje soulad správními předpisy, a z něj vyplývající rizika a pomáháme zavést nápravná opatření

Právo duševního vlastnictví

Ambruz & Dark pomáhá klientům efektivně zacházet s duševním vlastnictvím a tím zvyšovat hodnotu společnosti např. zapsáním národní, komunitární nebo mezinárodní ochranné známky. Zároveň nabízíme pomoc při zastupování ve sporech týkajících se porušení práv z ochranných známek, doménových jmen, autorských práv a dalších práv k duševnímu vlastnictví.

Řešení sporů

Ambruz & Dark zastupuje klienta v soudních a rozhodčích řízeních, radí, jak postupovat, jedná a řeší spory jménem klienta a připravuje veškerá nezbytná podání.

Právo životního prostředí

Ambruz & Dark má hluboké znalosti týkající se nakládání s odpady a elektroodpady, zpětným odběrem a využitím odpadu z obalů, obchodováním s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládáním s chemickými látkami (REACH).

Kolektivní investování

Tým právníků Ambruz & Dark specializující se na finanční služby vám pomůže zbavit se pochybností ohledně kolektivního investování v České republice vysvětlením podmínek a požadavků týkajících se nejrůznějších typů fondů nebo používání Evropského pasu.

Podporujeme budování transparentního prostředí

Elektronický podpis

Snažíme se našim klientům dát pocit jistoty.
K pocitu jistoty je nutná důvěra.
Důvěra znamená bezpečí.

Právníci Ambruz & Dark používají elektronické podpisy a ke zvýšení bezpečnosti elektronické komunikace mohou dokumenty šifrovat.

Zvykněte si i vy na náš standard!

Ambruz & Dark

Kontaktní informace

Ambruz & Dark
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě

Telefon:
work + 420 251 152 911

Fax:
fax + 420 251 157 911

Web:
www.landwellglobal.com

Pobočky

Brno
Náměstí Svobody 20
602 00 Brno
Zobrazit na mapě

Telefon:
work + 420 542 520 111

Fax:
fax + 420 542 214 796

Ostrava
Zámecká 20
702 00 Ostrava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 595 137 290

Fax:
fax +420 595 137 790

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: