> Úvodní stránka > Firmy na CPM > Partneři CPM > Profesní partneři > Cobraman

Cobraman

Doplňující informace:

1. Pilotní projekty

Stuttgart

Pilotní případ – projekt Cannstatt – přinese obchodně-ekonomickou evaluaci a marketingovou reklamní kampaň, zaměřující se na zvýšení hodnoty území navzdory image průmyslově znehodnocené oblasti v minulosti.

Most

V blízkosti města Most se nachází bývalý povrchový důl, který je v současné době rekultivován s cílem vodní plocha. Jezero Most a navazující projekty jsou jedním ze dvou pilotních projektů reprezentujících Českou republiku. V rámci projektu je vypracováván podrobný průzkum lokality a návrhy způsobu obnovy. To bude vytvářet základ pro možnost využít pro obnovu území prostředky z evropských nebo národních fondů.

Kranj

Slovinští partneři připravují podrobné plánovací dokumenty pro území nové železniční stanice. Tento projekt a také další související plánovací dokumenty budou zajišťovat koncepci města pro trvale udržitelný a víceúčelový rozvoj oblasti.

Ústí nad Labem

Pilotní projekt Ústí nad Labem zajišťuje sběr dat a vytváří lokální databázi brownfieldů, jež bude poskytovat všechny nezbytné informace požadované mezinárodními investory.

Ferrara

Italští partneři hodnotí rozličné scénáře trvale udržitelného rozvoje v procesech revitalizace brownfieldů. Soustředí se zejména na optimální využití technologií pro obnovu energie a hodnocení vlivů na jednotlivé složky prostředí.

2. Evropská škola pro znovuvyužití brownfieldů

1. Vzdělávací kurz Brownfield Manager

V rámci projektu (WP4) je pod vedením City of Stuttgart připravován vzdělávací kurz pro státní správu a odborníky v praxi, včetně vypracování profesionálního profilu Brownfield manažera – evropský standart v státní správě (pro zakotvení v existujících městských strukturách). Současně jsou pro odborný kurz zpracovány výukové materiály a běží 1. ověřovací kurz.

2. Negraduální kurz formou e-learning

Wyszsza škola gospodarki Bydgoszcz připravuje pro odborníky z práce a pro studenty, resp. absolventy magisterského studia kurz Brownfield manager formou e-learningu. Kurz je rozdělen do pěti základních modulů, zaměřených tématicky:

Modul 1 – Úvod do problematiky brownfields, plánování, komunikace a správa věcí veřejných (Module 1– Introduction to brownfields and planning, communication and governance issues)

Modul 2 – Nemovitosti a projektový management (Modul 2 – Real estate and project management)

Modul 3 – Technické problémy a rizika (Module 3 – Technical issues and risks)

Modul 4 – Hospodářské a finanční problémy (Economic and financial issues)

Modul 5 – Sociální otázky, komunikace, marketing, vzdělávání a osvěta (Module 5 – Social issues, communication, marketing, education and awareness rating).

Kurz je připravován v anglickém jazyce.

3. European School for Brownfield Redevelopment

Hlavním cílem spoluúčasti VŠB – TU Ostrava je vybudování Centra kontaktního vzdělávání, příprava a realizace navazujícího magisterského oboru „European School for Brownfield Redevelopment“, který bude součástí studijního programu N2102 Nerostné suroviny a je připravován pro absolventy bakalářského studia z univerzit v České republice (výuka v češtině) a z univerzit v rámci států EU (výuka v angličtině).

V současné době probíhá schvalovací řízení pro akreditaci oboru Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. První ročník bude otevřen ve studijním roce 2011/12. Současně probíhá instalace vlastního Centra kontaktního vzdělávání – specializované učebny, určené pro výuku odborných předmětů v oblasti obnovy opuštěných ploch – brownfieldů.

Obor je zaměřen na profilování absolventů – odborníků zaměřených na komplexní péči o životní prostředí v územích významně ovlivněných průmyslovou činností (včetně zemědělských ploch a vojenských areálů). Cílem oboru je připravit absolventy pro řídící, projekční a provozní činnost v oblasti obnovy a rozvoje opuštěných průmyslových prostor – brownfieldů. Získají předpoklady k vysoce odborným činnostem na úsecích:

  • environmentálního hodnocení opuštěných průmyslových ploch, stavebně technických hodnocení,
  • ekonomických a socioekonomických souvislostí,
  • remediačních a regeneračních postupů a technologií,
  • poradensko – expertních činností,
  • v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí průmyslových krajin.

Absolventi po splnění všech studijních povinností a vykonání Státní závěrečné zkoušky získají vysokoškolský titul inženýr (Ing., Dipl.Ing). Uplatnění najdou jako manažeři a technologové v průmyslových a zemědělských podnicích, v podnicích zaměřených na regeneraci opuštěných průmyslových prostor, krajin a území, naleznou uplatnění ve státní správě, především v oborech ochrany a tvorby životního prostředí, také ve výzkumu a v dalších společenských činnostech. Mohou rovněž vyučovat na středních odborných a vysokých školách v rámci států Evropské unie. Absolventi budou plně připraveni pro doktorská studia.

4. Postgraduální studium Brownfield Management

WSG v Bydgoszci připravuje a v listopadu 2010 zahajuje vzdělávání absolventů magisterského studia v dvousemestrovém postgraduálním kurzu Brownfield Management. Cílem studia je připravit absolventy pro odbornou praxi, tedy připravit profesionály, kteří budou moci efektivně tvořit revitalizační projekty a řídit jejich realizaci jak ve státním, tak v soukromém sektoru. Kurz je určen pro absolventy magisterského stupně vzdělávání v oborech státní a veřejné správy, ochrany a tvorby životního prostředí, geografy, projektanty, architekty, odborníky v oblasti územního plánování, pro stavební inženýry, pro zástupce soukromého sektoru, pro investory apod. Výuka probíhá v polském jazyce.

Cobraman

Kontaktní informace

Cobraman
VŠB – Technická univerzita 17. listopadu 15
708 33 Ostrava
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 597 323 544

E-mail:

Web:
www.cobraman-ce.eu

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: