> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Komerční prostory > Hradec Králové - Terminál hromadné dopravy

Hradec Králové - Terminál hromadné dopravy

Fáze projektu: dokončený

Základní informace:

Název projektu:

Výstavba terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové

Cíl projektu:

Vybudování přestupního bodu ČD-MHD-BUS

Lokalizace:

Území mezi Hořickou ulicí a ulicí Sladkovského.

Popis projektu:

a) výchozí stav
Neexistence autobusového nádraží je letitý problém Hradce Králové. Současné „autobusové nádraží“ představované betonovou plochou v lokalitě U Koruny, která je naprosto nevybavená (chybí zázemí pro cestující i personál, orientační a navigační systém atd.), nevyhovuje standardům cestování hromadnou dopravou již několik desetiletí. Za tu dobu vznikla řada studií a projektů, které ale nebyly nikdy realizovány. Již v 70. letech 20. století byl za místo pro autobusového nádraží vytipován prostor mezi ulicemi Na Okrouhlíku, Hořická a Sladkovského. V 90. letech byla prověřována i možnost situování terminálu hromadné dopravy v prostoru Riegrova náměstí.

b) návrh řešení
Aktuálně zpracovaná a projednaná urbanistická studie řeší nový autobusový terminál v prostoru mezi ulicemi Na Okrouhlíku, Hořická a Sladkovského. Předmětem řešení byl návrh konceptu řešení integrovaného autobusového a trolejbusového terminálu jak pro dopravu MHD, tak autobusovou dopravu dálkovou a regionální, s řešením vzájemných přestupních vazeb i přestupních vazeb k dopravě železniční. Základní dopravně urbanistické principy jsou:

  • Veškerá doprava MHD vedená přes prostor Riegrova náměstí je řešena jako průjezdná, pouze s nácestnými zastávkami.
  • Návrh předpokládá vznik pěší zóny s provozem trolejbusů v ulici S. K. Neumanna.
  • Z prostoru Riegrova náměstí je vyloučena průjezdná individuální automobilová doprava pro vztah Puškinova – Haškova ulice.
  • Integrovaný autobusový a trolejbusový terminál pro všechny druhy dopravy je situován na volné plochy mezi nákladovým nádražím ČD, ulicí Nádražní a Chelčického (Na Okrouhlíku).
  • Pro vztah k nádraží ČD zůstává zachována co nejkratší možná vazba k nácestným zastávkám MHD v prostoru přednádraží. Předpokládá se i možnost převedení části linek regionální dopravy tímto prostorem (princip integrované dopravy).
  • Pro vztah MHD – regionální autobusová doprava – dálková autobusová doprava vzniká bezprostřední přestupní bod přímo v areálu navrhovaného autobusového nádraží.
  • Pro vztah ČD – dálková autobusová doprava vzniká potřeba překonat vzdálenost mezi autobusovým nádražím a nádražím ČD.

Při realizaci projektu se předpokládá jeho rozdělení na jednotlivé etapy tak, aby v území byl zajištěn provoz –1. výstavba terminálu HD, 2. rekonstrukce Riegrova náměstí.

Stav projektu

Květen 2008
Na terminálu bylo dokončeno předepínání nosné konstrukce a probíhá napínání krycích plachet

Obrázek

Březen 2008
V plném proudu je rekonstrukce Riegrova náměstí před budouvou Českých drah. To by mělo být dokončeno v říjnu letošního roku. Stavba samotného terminálu hromadné dopravy je ve fázi, kdy jsou hotové konstrukce, které ponesou plachtu. V těchto dnech probíhá jejich předepínání. Natažení plachty je plánováno na konec měsíce dubna.

Obrázek

Únor 2008 Dvě odbavovací haly terminálu hromadné dopravy jsou těsně před dokončením a ve vysokém stupni rozpracovanosti se nachází ocelová zastřešující konstrukce. Plánovaný termín kolaudace terminálu je červen 2008.

Obrázek

Listopad 2007
Společnost Strabag nedodrží ani druhý, listopadový, termín výstavby terminálu hromadné dopravy. Pokračování stavby komplikuje montáž ocelové střešní konstrukce.

Obrázek

Srpen 2007
Byly postaveny dvě odbavovací haly, vedle vyrostla jedna ze dvou ocelových konstrukcí, které budou držet skleněnou fasádu a částečně i unikátní střechu z průsvitných plachet. Před dokončením jsou části komunikací a kruhový objezd směrem k městskému silničnímu okruhu.

Obrázek

Květen 2007
Nové autobusové nádraží začíná dostávat konkrétní podobu. Na prostranství rostou dvě betonové haly, které budou sloužit pro odbavení cestujících v městské dopravě i meziměstských autobusových linkách. Původní termín dokončení byl změněn na listopad 2007. Začala také rekonstrukce Riegrova náměstí před nádražní budovou ČD, které je vzdálené od terminálu hromadné dopravy zhruba 200 m. Točna trolejbusů byla přestěhována ke Koruně, část linkových autobusů nyní odjíždí ze sousedního parkoviště a část od hotelu Amber Černigov.

Obrázek

Září 2006
Byla zahájena výstavba autobusového nádraží na prostranství mezi ul. Nádražní, Hořickou a Sladkovského. Termín dokončení srpen 2007

Obrázek

Květen 2006
Byla zpracována nová zadávací dokumentace a vyhlášeno nové zadávací řízení. V polovině května Rada města stanovila pořadí uchazečů o zakázku.

Únor 2006
Účastník, jehož námitce k výběrovému řízení nebylo Radou města vyhověno, podal odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten výběrové řízení začátkem únota 2006 zrušil.

Listopad 2005
V polovině října v souladu s doporučením výběrové komise, rozhodla rada města o vítězi zadávacího řízení na dodavatele stavby. Na počátku listopadu byla doručena námitka proti tomuto rozhodnutí ze strany jednoho z účastníků řízení. Rada města na svém zasedání listopadovém zasedání rozhodla námitce nevyhovět. Běží lhůta, ve které je možno podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zároveň dále pokračuje řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města. Řešené majetkoprávní vztahy nemají vliv na výstavbu terminálu.

Srpen 2005
Úspěšně proběhla stavební řízení, na základě kterých byla získána na konci července pravomocná stavební povolení. Vzhledem k průtahům vzniklým v procesu sestavování a schvalování hodnotící komise pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, byl termín pro podání nabídek, z důvodu nutnosti dodržet stanovenou lhůtu pro otvírání obálek s nabídkami, prodloužen.

Červen 2005
Pokračuje řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města. Probíhají stavební řízení s předpokladem získání pravomocných stavebních povolení do konce června 2005.
Za účelem maximální možné eliminace případných nedostatků zadávacího řízení na dodavatele stavby a následných odvolání, bylo rozhodnuto svěřit přípravu a realizaci procesu výběru dodavatele zkušené externí firmě, vzešlé z poptávkového řízení na zhotovitele zadávacího řízení. Poptávkové řízení proběhlo v dubnu a smlouva s vybranou firmou byla uzavřena v květnu 2005. Následně byla zpracována zadávací dokumentace stavby a oznámení o zadávacím řízení, které rada města schválila na svém mimořádném zasedání v květnu 2005. Ministerstvu dopravy byl předložen návrh složení výběrové komise pro zadávací řízení na dodavatele stavby s žádostí o předložení návrhu vládě ČR ke schválení. V červnu 2005 je předpokládáno zveřejnění oznámení o zadávacím řízení na centrální adrese.

Únor 2005
Dokumentace ke stavebnímu povolení byla dokončena v prosinci 2004. V rámci přípravy na stavební řízení, probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města.
V únoru 2005 bylo dokončeno zpracování studie proveditelnosti (FS) a analýzy nákladů a výnosů (CBA). Paralelně probíhala příprava dalších dokumentů nutných pro podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU (SROP). Finální podoba žádosti o dotaci byla konsultována na sekretariátu Regionální rady NUTS 2 Severovýchod. Oficiální podání žádosti o dotaci projektu ze SROP proběhlo v únoru 2005.

Prosinec 2004
Probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení s termínem dokončení v prosinci 2004. Paralelně, v rámci přípravy na stavební řízení, probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města. Probíhá zpracování studie proveditelnosti a příprava dokumentů nutných pro podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU (SROP).

Září 2004
Krajským úřadem bylo ukončeno zjišťovací řízení k studii vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Probíhá zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení s termínem dokončení v prosinci 2004. Paralelně, v rámci přípravy na stavební řízení, probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města. Bylo vydáno územní rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Probíhá zpracování studie proveditelnosti a příprava dokumentů nutných pro podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU (SROP).

Červen 2004
Byla dokončena dokumentace k územnímu rozhodnutí a studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Následně bylo krajským úřadem zahájeno zjišťovací řízení k EIA. Probíhalo výběrové řízení na zpracovatele dokumentace ke stavebnímu povolení. Výběr dodavatele dokumentace ke stavebnímu povolení provedla rada města na základě doporučení výběrové komise na svém zasedání konaném v květnu 2004. Paralelně, v rámci přípravy na územní a stavební řízení, probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou, které nejsou v majetku města.

Únor 2004
Projekt byl vybrán pro technickou podporu z fondů EU. Tato skutečnost zvyšuje možnost získání dotace ze strukturálních fondů EU. Realizace projektu je řízena prostřednictvím koordinačních porad pracovní skupiny pro realizaci projektu, které jsou konány dvakrát v měsíci, pod vedením náměstka primátora pro rozvoj města.
V prostoru budoucího terminálu se dosud nepodařilo uskutečnit převod pozemků od ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pro potřeby územního řízení však byl získán souhlas se zamýšleným využitím těchto pozemků. Dále zbývá dořešit v tomto prostoru majetkové vztahy ke dvěma pozemkům. Prvý případ je řešen soudem, s předpokladem dokončení 1. čtvrtletí roku 2004, v druhém případě se jedná o převod pozemku z půdního fondu (PFČR) s předpokladem dořešení v únoru 2004.
V prostoru Riegerova náměstí byly zjištěny dva problémové pozemky, které je třeba majetkově dořešit.
Zpracovatel dokumentace k územnímu řízení předal koncept řešení. Dokončení dokumentace k územnímu řízení je dohodnuto do čtrnácti dnů po dokončení a předání studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které je předpokládáno v březnu 2004.

Zdroj: www.hradeckra­love.org

Soubory ke stažení:

Název souboru Typ Velikost
Informační leták - přední strana Obrázek JPG 557 kB
Informační leták - zadní strana Obrázek JPG 652 kB

Více informací o lokalitě

Hradec Králové - Terminál hromadné dopravy

Kontaktní informace

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: