> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Hradec Králové - Letní koupaliště

Hradec Králové - Letní koupaliště

Fáze projektu: plánovaný

Základní informace:

Název projektu:

Výstavba letního koupaliště v Hradci Králové

Cíl projektu:

Výstavba otevřeného letního koupaliště

Lokalizace:

Území mezi Malšovickou ulicí, II. městským – Gočárovým – okruhem, Brněnskou ulicí a řekou Orlice. Lokalita se nachází v centrální oblasti města na levém břehu řeky Orlice v prostoru u Pivovarské flošny a Všesportovního stadionu.

Popis projektu:

a) výchozí stav
Koupaliště je důležitou složkou občanské vybavenosti, neboť slouží jak k rekreaci širokých vrstev obyvatelstva, tak i ke sportovnímu soutěžení, tréninku a základnímu plaveckému výcviku dětí a mládeže. Z celkového počtu obyvatelstva města se dle odborných odhadů věnuje koupání a rekreačnímu plavání 10 – 30 %.
Ačkoliv město Hradec Králové má příznivé přírodní a klimatické podmínky pro zřizování a využívání umělých otevřených a přírodních koupališť, má značný deficit v kapacitách zařízení pro koupání „pod otevřeným nebem“. Na území města se vyskytují pouze dvě regulérní zařízení, která uspokojují potřeby obyvatel v tomto směru. Je to plavecký areál v prostoru u Aldisu sestávající z krytého 50-ti m bazénu a Městských lázní s vodními atrakcemi a přírodní koupaliště Stříbrný rybník. Z těchto důvodů značná část obyvatel města využívá ke koupání vodní plochy, které nejsou z různých důvodů pro plnění rekreační funkce vhodné (kvalita vody, hloubkové poměry, konfigurace a kvalita dna, neupravenost břehů, absence sociálně hygienických vybavení atd.). Jedná se především o bývalé i provozované písníky – Opatovický, Plačický, Správčický atd.

b) návrh řešení
Lokalizace budoucího městského letního koupaliště je dána platným Územním plánem města Hradce Králové do území na levém břehu řeky Orlice v blízkosti Všesportovního stadionu při II. silničním okruhu, které je vhodné pro vybudování městského koupaliště s doplňujícími službami. Součásti území je i objekt Pivovarské flošny – památkově chráněný, který je možné upravit pro potřeby souvisejícího občanského vybavení. Pro území je nutné zpracovat urbanistickou studii. Území je dle platného Územního plánu města Hradce Králové určeno pro sportovní účely tj. pro výkonnostní, organizovaný i rekreační sport, pro hromadnou rekreaci a sezónní rekreační aktivity. Zástavba je tvořena solitérními objekty a plochami nebo soubory objektů a ploch, seskupenými do areálů. V souladu s regulativy Územního plánu města Hradec Králové je v rozvojové ploše přípustná zástavba o výšce 2 – 4 nadzemních podlaží. Tento regulativ představuje maximální výšku hřebene cca 12 m. Architektonické řešení musí brát zřetel na stávající vysoce kvalitní přírodní prostředí říční nivy řeky Orlice, stejně tak jako na těsnou vazbu na historické jádro města.

Stav projektu

Květen 2006
Začátkem března 2006 se rada města seznámila s ekonomickými variantami provozních a investičních nákladů koupaliště a doporučila variantu s celoročním provozem. Zastupitelstvo města se na konci března 2006 seznámilo s architektonicko-urbanistickou studií městského koupaliště a jeho provozními variantami, schválilo variantu s celoročním provozem a uložilo pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. V polovině května 2006 rada města projednala návrh postupu zadání projektových prací, schválila záměr projektového řízení projektových prací až do stádia zpracování dokumentace pro zadání stavby a uložila odboru městských investic předložit na červnové jednání rady města podmínky poptávkového řízení na zajištění inženýrské organizace pro projektové řízení akce Letní koupaliště.

Únor 2006
Studie Městského koupaliště Hradec Králové, včetně návrhu architektonického řešení objektů, byla dokončena v prosinci 2005. Následovalo její projednání ve výboru pro územní plánování a rozvoj města. Rada města se seznámila se studií na začátku února 2006 a uložila propracovat variantu investičních a provozních nákladů bez zimního provozu koupaliště. Tato varianta bude předložena na zasedání rady města na začátku března 2006. Následně zastupitelstvo města rozhodne o volbě varianty.

Listopad 2005
Probíhá zpracování studie s předpokladem dokončení v únoru 2006.

Červen 2005
Zastupitelstvo města uložilo OHA pořízení územně plánovacího podkladu – urbanistické studie Městského koupaliště Hradec Králové. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele urbanistické studie koupaliště jako územně plánovacího podkladu. K uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem došlo na počátku března.
Vzhledem ke zkušenostem s přípravou podobně velkého projektu (Terminál hromadné dopravy), byla přijata opatření k minimalizaci rizik z hlediska ochrany životního prostředí, zároveň byly do harmonogramu projektu zapracovány lhůty pro jednotlivá zadávací řízení vyplývající ze zákona. Z tohoto důvodu je zřejmé, že termín zahájení výstavby se posouvá do r. 2007.

Únor 2005
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele urbanistické studie koupaliště jako územně plánovacího podkladu s předpokládaným termínem uzavření smlouvy na přelomu února a března.
V případě že nenastanou nepředpokládané komplikace lze zahájení výstavby očekávat koncem roku 2006.

Prosinec 2004
Za účelem vyhledání soukromého investora byl na konci srpna zveřejněn text investiční nabídky (inzerátu) na účast při výstavbě a provozování budoucího Městského koupaliště. Ve lhůtě stanovené harmonogramem, tedy do konce října, neprojevil zájem žádný investor či spoluinvestor. Zájem projevila řada stavebních a dodavatelských firem z hlediska dodávek stavebních prací, technologií a z hlediska variant financování výstavby koupaliště. Další předpokládaný postup je definován variantou harmonogramu při nenalezení soukromého investora.

Září 2004
Na základě analýzy využití území byla v orgánech města zvolena jedna ze tří varinat – varinata C počítá z předložených varinat s největším areálem. Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání uložilo odboru hlavního architekta pořízení územně plánovacího podkladu – urbanistické studie Městského koupaliště Hradec Králové.
Za účelem vyhledání soukromého investora je zpracován text investiční nabídky (inzerátu) na účast při výstavbě a provozování budoucího Městského koupaliště. Pro případné zájemce jsou k dispozici podkladové materiály včetně analýzy využití území a výsledků hydrogeologických průzkumů. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele urbanistické studie koupaliště jako územně plánovacího podkladu.

Červen 2004
Probíhá pořízení analýzy využití území – nový termín dokončení stanoven na konec května 2004. Prodloužení termínů je způsobeno tím, že smlouva s Fakultou architektury ČVUT Praha zakládá zpracování návrhu řešení koupaliště, který poslouží jako podklad při vyhledávání soukromého investora.

Zdroj: www.hradeckra­love.org

Více informací o lokalitě

Hradec Králové - Letní koupaliště

Kontaktní informace

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: