> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Historické objekty > Hradec Králové - Rekonstrukce parteru Malého a Velkého náměstí

Hradec Králové - Rekonstrukce parteru Malého a Velkého náměstí

Fáze projektu: ve výstavbě

Základní informace:

Název projektu:

Rekonstrukce parteru Malého a Velkého náměstí

Cíl projektu:

Oprava parteru historických veřejných prostorů města, vyřešení parkování v těchto prostorech

Lokalizace:

Velké a Malé náměstí a přilehlé prostory např. ulice Mýtská. Území historického jádra města – městské památkové rezervace je vymezeno I. městským okruhem tj. ulicemi Československé armády a Komenského. Velké a Malé náměstí jsou pak nejvýznamnějšími prostory historického jádra. S nimi dále souvisí přístupové lokality do těchto prostorů, a to zejména ulice Mýtská a ulice V Kopečku, vč. Svatojánského náměstí (náměstí V Kopečku).

Popis projektu:

Rekonstrukce parteru Velkého a Malého náměstí je především rehabilitací historického prostoru, postiženého dlouhodobou absencí údržby povrchů a nad únosnou mez znehodnocovaného dopravní zátěží, bez které nejsou dnes schopny, či lépe ochotny, existovat tradiční městské funkce – bydlení, služby, obchody, úřady. Smyslem rekonstrukce je upravit obě náměstí tak, aby byla schopna dočasně vyhovět současným, v podstatě neregulovaným požadavkům na dopravní obsluhu a parkování a aby zároveň splňovala co nejlépe naši představu o tradičním historickém vzhledu náměstí po předpokládané redukci dopravní obsluhy a parkování na únosnou míru (přibližně 30 % současného stavu). Při úpravách je třeba v maximální míře kopírovat stávající terén, aby nedošlo k výrazným změnám krytí sítí, poklopů, šachet, vstupů a vjezdů do domů. Veškerý dlažební materiál nalézající se v daném prostoru bude, po roztřídění a očištění, znovu použit a doplněn shodným či podobným. Zeleň v prostoru náměstí by měla být postupně nahrazena druhy vhodnými do městského prostředí při zachování současného rozsahu.

Stav projektu

Červenec 2007
Rekonstruované Malé náměstí v historickém centru města bylo slavnostně otevřeno v červenci 2007. Oprava za více než 40 milionů korun měla původně skončit již loni v listopadu, ale zdržela ji odvolání občanských sdružení proti provedení veřejného osvětlení a za zachování stromů. Nyní se chystá oprava sousedního Velkého náměstí.

Květen 2006
Na začátku března 2006 bylo vydáno stavební povolení proti němuž se odvolala dvě občanská sdružení. Stavební povolení tak nenabylo právní moci, odvolání řeší krajský úřad.

Únor 2006
Probíhá stavební řízení. V souběhu bylo realizováno zadávací na dodavatele stavby. Začátkem února byla vybrána firma COLAS CZ s cenou necelých 15,3 mil. Kč. V současné době probíhají jednání o uzavření smlouvy o dílo.

Listopad 2005
V první polovině listopadu bylo ukončeno projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci parteru Malého náměstí s dotčenými orgány státní správy. Následně byla podána žádost o stavební povolení. Probíhá stavební řízení.

Srpen 2005
Pokračuje projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci parteru Malého náměstí s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Urbanistická soutěž na řešení parteru Velkého náměstí bude zadána nejdříve po projednání dokumentace pro stavební povolení na Malé náměstí.

Únor 2005
Smluvní termín zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení (listopad 2004) se dodavateli nepodařilo dodržet z důvodů neujasněnosti požadavků správců jednotlivých sítí. Na toto téma proběhlo jednání se správci sítí a následně byla na konci února 2005 dokumentace ke stavebnímu povolení dokončena. V současné době probíhá projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Září 2004
Skluz projektu proti směrnému plánu, způsobený opožděným zpracováním a projednáním urbanistické studie se podařilo výrazně zmenšit. Ve zkrácené lhůtě proběhlo výběrové řízení na dodavatele dkoumentace ke stavebnímu povolení. Následně byla podepsána smlouva s termínem dokončení dokumentace v polovině října 2004

Červen 2004
Dokončena urbanistická studie a její projednání. Přetrvávají výhrady odboru památkové péče k navrženému řešení. Do květnového zasedání rady města byla předložena informace o stavu projednání studie včetně návrhu pokračovat v přípravě akce i nadále na základě schválené studie. Na základě usnesení rady města bude neprodleně zahájen výběr dodavatele dokumentace ke stavebnímu povolení formou výběrového řízení.

Únor 2004
Čistopis urbanistické studie Malého náměstí byl prezentován na prosincovém zasedání rady města. Současně byl prověřen stav technické infrastruktury na Malém náměstí. V současné době je urbanistická studie diskutována v politických klubech a předjednávána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. V prostoru Velkého náměstí rovněž prověřen stav technické infrastruktury.

Zdroj: www.hradeckra­love.org

Více informací o lokalitě

Hradec Králové - Rekonstrukce parteru Malého a Velkého náměstí

Kontaktní informace

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: