> Úvodní stránka > Pro veřejnost > Galerie projektů - Kde se staví > Volnočasové stavby > Hradec Králové - Rekonstrukce objektu Filharmonie

Hradec Králové - Rekonstrukce objektu Filharmonie

Fáze projektu: dokončený

Základní informace:

Název projektu:

Přestavba budovy Filharmonie v Hradci Králové

Cíl projektu:

Podpora kultury ve městě. Vytvoření kulturně-společenského cen­tra

Lokalizace:

Objekt Filharmonie, Eliščino nábřeží

Popis projektu:

a) výchozí stav
Budova královéhradecké filharmonie je součástí stavebního útvaru Sokolovny. Samotný objekt sálu Filharmonie byl původně realizován jako kino. Za dobu své existence prošel stavebními úpravami, které představují přístavbu zázemí pro účinkující instrumentalisty a některé drobnější změny ve stávající budově, které se týkají přeměny a doplnění divadelní techniky, částečně i pódia a kabiny zvukové a světelné techniky.
Provozní funkce Filharmonie nevyhovuje z několika důvodů. Křivka viditelnosti sedadel parteru i balkonu je naprosto nedostatečná; byla původně logicky konstruována na vyšší horizont resp. spodní hranu promítacího plátna. Další závadou je relativně malá kubatura sálu a poněkud nedostačující akustika. Zcela nevyhovující je prostor pro příchod návštěvníků a nedostatečné přestávkové prostory, omezené prostorem nouzového občerstvení, stejně jako absence bezbariérového přístupu. Budova čeká na rekonstrukci několik let. Z tohoto důvodu nebylo rekonstruováno WC (ostudný stav), nebyla realizována vzduchotechnika, rekonstrukce otopného systému vč. regulace, rekonstrukce el. instalací, nebyla provedena komplexní oprava střechy, do které pravidelně zatéká.

b) návrh řešení
Základní koncepce rekonstrukce vychází ze zachování funkce hudebního sálu s možností realizace menších muzikálových či operních představení. Půjde o zvětšení kubatury sálu směrem vzhůru zhruba o 4 m a doplnění směrem do stran ve formě dvouúrovňových oboustranných lóžových galerií. Sál se neobejde bez nové křivky viditelnosti řad sedadel realizované nad původním nivó podlahy. Nástup ke galeriím tvoří oboustranná přísálí jednotlivých galeriových úrovní, přistavěná k sálu. Celkový počet sedících diváků po rekonstrukci sálu zůstane zachován v počtu 624 osob.

Stav projektu

Únor 2006
V druhé polovině února bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Listopad 2005
Stavební a montážní práce byly dokončeny v závěru září. Následně bylo získáno povolení ke zkušebnímu provozu. Zahájení provozu slavnostním koncertem se uskutečnilo 2.10.2005. Od listopadu probíhají dodatečné práce vyvolané stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Předpokládaný termín jejich dokončení je na konci listopadu. Celková kolaudace stavby se předpokládá v průběhu měsíců prosinec 2005 a leden 2006.

Červen 2005
Pokračují stavební a montážní práce se smluvním termínem dokončení stavebních prací v závěru srpna 2005.

Červen 2004
Majetkoprávní vztahy dořešeny, stavební řízení dokončeno a vydáno stavební povolení, smlouva na poskytnutí úvěru uzavřena. Stavební práce zahájeny k datu 13.4.04.

Únor 2004
Dořešení majetkoprávních vztahů – výkup pozemků probíhá. Smlouva byla předložena katastru nemovitostí. Vzhledem ke geodetem chybně zpracovanému geometrickému plánu byl návrh na vklad do katastru vzat zpět a nové zpracování geometrického plánu zadáno jiné firmě. Předpoklad dokončení vkladového řízení je v únoru. Následně bude obnoveno přerušené stavební řízení.
Proběhla veřejná obchodní soutěž na dodavatele stavby, následně byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem.
Probíhá veřejná obchodní soutěž na poskytnutí úvěru na financování stavby. Vyhodnocení nabídek komisí rady města proběhlo v polovině února. Schválení nejvhodnější nabídky v zastupitelstvu města a vyhlášení vítěze je předpokládáno na konci března.

Zdroj: www.hradeckra­love.org

Více informací o lokalitě

Hradec Králové - Rekonstrukce objektu Filharmonie

Kontaktní informace

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Zobrazit na mapě

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Přihlásit

© 2023 AVÍZO, a.s. Obsah je poskytnut pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti AVÍZO, a.s. je přísně zakázáno.

Přihlášení členaxxx: