> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Slavnostní odhalení pamětní desky soutěže Stavba roku 2009

Slavnostní odhalení pamětní desky soutěže Stavba roku 2009

Letos je to již sedmnácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2009 do května roku 2009) utkaly o prestižní cenu Stavba roku.

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.

Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009.

Kritéria hodnocení:

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

 • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
 • kvalita a jakost stavebních prací
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
 • celkové prostorové a funkční řešení díla
 • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
 • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • úroveň investorského záměru
 • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:

 • Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonic­ký detail
 • Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
 • Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
 • Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:

 • Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
 • Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
 • Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
 • Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí za infrastrukturu a energetickou úspornost (bude v roce 2009 udělena poprvé).
 • Cena Development News Awards za nejlepší developerský projekt (bude poprvé udělena v roce 2009)
 • Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 10. 9. do 30. 9. 2009.

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb. Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.

V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. Dne 10. 9. 2009 bude v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2009

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.

Dne 30. 9. 2009 bylo na pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.

Slavnostní odhalení pamětní desky soutěže Stavba roku 2009. Odhalování pamětních desek probíhá od samého začátku soutěže. Tedy po celé republice je téměř devět desítek staveb, označených touto plaketou nesoucí ocenění Stavba roku. Cena primátora hl. m. Prahy je udělována od roku 1999, tedy 10 staveb v Praze je označeno plaketou nesoucí ocenění Cena primátora hl. m. Prahy. Cena Státního fondu životního prostředí ČR byla v roce 2009 udělena poprvé.

Národní technická knihovna obdržela nominaci na titul Stavba roku, Cenu primátora hl. m. Prahy, Cenu Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu.

Národní technická knihovna v Praze

Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, HELIKA, a.s.
Generální dodavatel: Sekyra Group Real Estate
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.

Kontakt

Pavla Klocová
e-mail: klocova@abf-nadace.cz
tel: 224 229 617
manažer soutěže Stavba roku
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31
110 00 Praha 1

Mgr. Daniela Pavlíčková
e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz
tel: 725 631 874, 224 225 001
manažer soutěže Stavba roku, tajemnice poroty
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31
110 00 Praha 1

Obrázek

Obrázek

Download files:

File Name Type Size
Tiskové zpráva - odhalení plakety.doc MS Word Document 1,390 kB
Protokol NTK.doc MS Word Document 41 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: