> Home Page > Public Section > Consultancy > Housing Hints > Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele

Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektrické energie a tím tedy možnost ovlivnit podstatnou část svých celkových nákladů na odběr této energie.

Výsledná cena dodávky elektřiny se skládá z několika složek, z nichž některé jsou regulované Energetickým regulačním úřadem. Mezi regulované složky patří ceny za služby spojené s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi tj. cena za distribuci, za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu s elektřinou a cena na krytí vícenákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Operátor trhu s elektřinou je společnost, zajišťující organizaci trhu s elektřinou a činnosti s tím související (tzn. mimo jiné i evidenci a vyhodnocování obchodů na trhu s elektřinou, k nimž potřebuje identifikační údaje o odběrných místech jednotlivých zákazníků).

Poslední významnou částí výsledné ceny dodávky elektřiny je cena za vlastní komoditu (silovou elektřinu), která je na otevřeném trhu předmětem smluvních vztahů. Výše ceny za silovou elektřinu není regulována, závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny a zákazník si může mezi konkurenčními nabídkami vybrat. Silová elektřina je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit volbou svého dodavatele.

Před změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s elektřinou. Při hodnocení nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny elektřiny, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny a v neposlední řadě také spolehlivost a zkušenosti dodavatele elektřiny (tj. obchodníka nebo výrobce elektřiny).

Kvalitní dodavatel by měl také v zastoupení zákazníka zajistit většinu úkonů nezbytných pro změnu dodavatele.

Energetický regulační úřad očekává, že dodavatelé elektrické energie budou sami co nejdříve informovat zákazníky o ceně elektřiny, kterou dodávají, a o dalších službách.

Změna dodavatele je v souladu se zákonem bezplatná.

Pokud si zákazník vybere jiného dodavatele a dohodne se s ním na budoucích dodávkách elektřiny, je důležité zvolit si správně datum, od kterého by měla být dodávka elektřiny novým dodavatelem zahájena. Změna dodavatele je proces, který nelze uskutečnit ze dne na den, protože vyžaduje provedení řady činností ještě před datem uskutečnění změny dodavatele. Nejpozdější termíny zajištění těchto činností je proto vhodné stanovit a sledovat pomocí počtu dnů (pracovních nebo kalendářních) před dnem zahájení dodávek zákazníkovi novým dodavatelem.

Zákazník by měl v dostatečném časovém předstihu požádat o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to nejpozději v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele.

Pokud zákazník provádí změnu dodavatele poprvé a nemá dosud uzavřenu smlouvu o připojení, měl by požádat příslušného distributora, k jehož soustavě je odběrné místo tohoto zákazníka připojeno, o uzavření takové smlouvy. Žádost o uzavření smlouvy o připojení musí být zákazníkem předložena distributorovi nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem, a musí obsahovat všechny potřebné údaje a náležitosti. Následně distributor uzavře se zákazníkem písemnou smlouvu o připojení. Uzavření této smlouvy není podmínkou pro dokončení procesu změny dodavatele (tj. smlouva může být uzavřena např. i v době, kdy již zákazníkovi dodává elektřinu nový dodavatel). Na základě žádosti o uzavření smlouvy o připojení distributor zaregistruje údaje o zákazníkovi (resp. jeho odběrném místě) v systému operátora trhu s elektřinou, což je nezbytné pro evidenci budoucích obchodů tohoto zákazníka.

V neposlední řadě si musí zákazník smluvně zajistit dodávku elektřiny od nového dodavatele. Z pohledu Energetického regulačního úřadu je pro zákazníky typu domácnost nejvhodnější uzavřít s novým dodavatelem tzv. „smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny". Na základě této smlouvy dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou elektřiny, tj. nejen zajištění silové elektřiny, ale také dopravy elektřiny až k zákazníkovi. Smlouva musí být uzavřena nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem. Při uzavírání smlouvy je důležité uvést veškeré náležitosti, stanovené platnou legislativou. Chybějící či nesprávné údaje mohou celý proces změny dodavatele prodloužit.

Uzavřením příslušných smluv se pro zákazníka, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele, celý proces uzavírá. Ve zbývajícím čase mezi uzavřením smlouvy a dnem, kdy nový dodavatel začne dodávat elektřinu konečnému zákazníkovi, jsou ostatními účastníky trhu s elektřinou prováděny další úkony technického a administrativního charakteru, které jsou se změnou dodavatele spojené.

V případě úspěšně provedené změny dodavatele nový dodavatel zahájí dodávku elektřiny konečnému zákazníkovi ve smlouvě stanoveném termínu. Výše uvedený postup je nejjednodušší možnou variantou mechanizmu změny dodavatele. Podrobně je proces změny dodavatele včetně dalších možností uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb., která je dostupná na internetových stránkách ERÚ v sekci Právní předpisy a soudní rozhodnutí – Právní předpisy ČR.

Jak mají domácnosti postupovat při změně dodavatele elektřiny

Energetický regulační úřad

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: