> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009

Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009

V roce 2008 se finanční krize, která začala v létě 2007 v USA a následně zasáhla několik vyspělých západních ekonomik, přenesla i do dalších zemí a regionů.

Světová ekonomika začala směřovat do globální recese. V důsledku propadu zahraniční poptávky a celosvětového zpřísňování finančních podmínek začal hospodářský růst české ekonomiky ve 2. polovině roku 2008 výrazně zpomalovat. V letech 2009 a 2010 česká ekonomika pravděpodobně projde recesí. Český finanční systém nicméně patřil v dosavadním průběhu krize mezi nejstabilnější v EU a vstupuje do recese s poměrně silnou pozicí. Jeho bilance nejsou zatíženy toxickými aktivy a netrpí nedostatkem bilanční likvidity. Banky poskytovaly úvěry v cizích měnách podnikům v omezené míře a domácnostem v míře nulové, díky čemuž je expozice reálného sektoru vůči kurzovému riziku velmi nízká. Bankovní sektor by tudíž měl být schopen čelit sekundárním efektům krize ve formě negativních dopadů poklesu reálné ekonomiky do schopnosti podniků a domácností splácet dříve přijaté závazky.

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech je situace, kdy následkem krize i vlivem nedostatečné rozhodnosti hospodářských politik dojde k prohloubení recese v Evropě. To by se projevilo výrazným poklesem českého exportu a průmyslové výroby. V důsledku existence přebytečných kapacit v evropském průmyslu by navíc klesaly ceny průmyslových výrobců. Zvýšená míra insolventnosti podniků by se odrazila v růstu rizikových marží u úvěrů podnikům. Ty by tím čelily výraznému zpřísnění finančních podmínek. Důsledkem by pak mohla být vlna podnikových bankrotů vedoucí k rostoucím úvěrovým ztrátám finančních institucí. Tento vývoj by byl doprovázen nárůstem nezaměstnanosti a propadem disponibilních příjmů domácností. To by dále snížilo kupní sílu domácností a omezilo jejich schopnost splácet hypoteční a spotřební úvěry, čímž by se úvěrové ztráty bank dále prohloubily.

Druhým klíčovým rizikem je výjimečně vysoká míra nejistoty, které čelí podnikatelské subjekty, finanční instituce i domácnosti. Hospodářský růst, ceny aktiv, vývoj příjmů a cen i trajektorie úrokových sazeb se staly velmi obtížně predikovatelnými. Míra nejistoty je způsobena primárně nestabilním mezinárodním prostředím.

Finanční systémy v některých vyspělých zemích jsou nadále vystaveny stresu, v důsledku kterého nelze vyloučit pokračování či prohlubování úvěrové krize s negativním dopadem do reálné ekonomiky. V situaci zvýšené nejistoty je pro fungování ekonomiky klíčové zajištění dostatečného přístupu k likviditě, což bude nadále významným úkolem pro centrální banky.

Vývoj v roce 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009
V průběhu roku 2008 došlo k citelnému ochlazení světové ekonomiky a prognózy pro rok 2009 počítají s absolutním propadem globální ekonomické aktivity. V roce 2010 by mělo dojít k zastavení tohoto propadu a světová ekonomika by měla začít pozvolna oživovat. Pokračující nedůvěra ve stabilitu finančních systémů v některých zemích a dosavadní nízká účinnost makroekonomických politik zvyšují míru nejistoty ohledně horizontu a rozsahu oživení globálního hospodářského růstu. Z hlediska domácí ekonomiky je špatnou zprávou nečekaně silná recese v Německu a propad ekonomik střední a východní Evropy. Období následujících dvou let lze z tohoto důvodu označit za období výjimečně silných rizik.

Více čtěte zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2020 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: