> Home Page > Public Section > Current News > Kulatý stůl nad aktuálními problémy ve stavebnictví

Kulatý stůl nad aktuálními problémy ve stavebnictví

Problematikou povolovacích procesů v rámci novely stavebního zákona o územním plánování a stavebním řádu se zabýval kulatý stůl pořádaný Agenturou pro regionální rozvoj ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice - AFI.

Události se účastnili zástupci veřejného a soukromého sektoru. Přítomna byla např. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj v oblasti stavebního práva Marcela Pavlová, starostka města Třince Věra Palkovská, vedoucí legislativního výboru AFI Jan Lehký, zástupci společností CTP Invest, Asental, CBRE a mnoho dalších.

Novela stavebního zákona, která vstoupí v platnost začátkem příštího roku, by měla zrychlit a zjednodušit povolovací řízení v ČR. Skládá se ze tří základních pilířů. Prvním je možnost vést pouze jedno povolovací řízení, tzv. společné řízení, místo dnešního nejdříve územního a posléze stavebního řízení. Druhým pilířem je možnost posoudit vliv stavebního záměru na životní prostředí (tzv. proces EIA) až v rámci územního, popř. společného řízení u stavebního úřadu a třetím je upřesnění obsahu a rozsahu závazných stanovisek dotčených orgánů. Úpravou mechanismů pro změny územně plánovacích dokumentací a zkrácením některých lhůt pro rozhodování stavebních úřadů by mělo dojít ke zrychlení procesu u změn územních a regulačních plánů o 9–12 měsíců.

Všechny navrhované změny se ale do novely prosadit nepodařilo, jak popisuje Marcela Pavlová: „Novela se připravovala tři roky, v rámci meziresortního připomínkového řízení se nepodařilo prosadit všechny návrhy Ministerstva pro místní rozvoj, překážkou bylo upřednostňování resortních zájmů, kdy se ministerstva nedokázala dohodnout na společném postupu a úpravě kompetencí, navíc i Legislativní radou vlády byly změny považovány za příliš rozsáhlé.“ Nezbývá tedy doufat, že navrhované změny ve stavebnictví se podaří prosadit do znění stavebního zákona a Česko se tak posune z nechvalného 130. místa v rychlosti vydávání stavebních povolení směrem nahoru.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: