> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Zlín - Průmyslová zóna Zlín Východ

Zlín - Průmyslová zóna Zlín Východ

Serial number of Investment Opportunity: 669

Basic Information:

Municipality:Zlín
Locality:Zlin
Cadastral Area:Zlín - Lužkovice
Land Size:235 000 m2
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:Municipality
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : yes
    Water supply: yes
    Sewerage : yes
    Gas supply : yes
    Data and telecommunication links : yes
  Internal distribution
    Electricity : yes
    Water : yes
    Sewerage : yes
    Gas: yes
    Data and telecommunication links : yes
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : yes
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : yes
  Railway : yes
  Railway siding : N/A
  Access Communications : yes
IO Type:Lots with a Building
IO Sort:Industrial Zones

Město Zlín připravilo pro investory pozemky vybavené potřebnou technickou infrastrukturou. Návrh technického řešení území průmyslové zóny vychází ze schváleného Územního plánu města Zlína. Území průmyslové zóny je rovinaté, navazuje svou západní hranicí na stávající území využívané k výrobním a skladovacím účelům.

Areály pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady, které nejsou přípustné v jiných stavebních územích, stavby a zařízení výrobních služeb a řemesel.

Hlavní výhody plynoucí z umístění průmyslové zóny:
pozemky v majetku města
dopravní napojení na silnici I. třídy ze světelně řízené křižovatky
území je obsluhováno linkami městské hromadné dopravy a je v dosahu osobní dopravy ČD
cca 2 km východně od území je kontejnerové překladiště

Kapacita inženýrských sítí:
zásobování elektrickou energií – vnější vedení VN prochází zónou, investor požádá rozvodné závody JmE o připojení
telekomunikace – telefonní přípojka Telecomu je na hranici zóny, v projektu infrastruktury je ponechána územní rezerva pro Telecom, připojení investorů dle individuálních požadavků na Telecom. V území je dostupný signál mobilních operátorů sítí T-Mobile, Vodafone, O2
zásobování plynem – vedení středotlaku podél páteřní komunikace v zóně
zásobování teplem – v území průmyslové zóny se centrální rozvod tepla neřeší
zásobování pitnou vodou – areál výrobní zóny bude napojen prostřednictvím nových vodovodních přípojek o profilu DN150
splaškové odpadní vody – přípojka na kanalizaci možná u páteřní komunikace
dešťové odpadní vody – výrobní plocha je odvodněna do páteřní kanalizace a jejím prostřednictvím do řeky Dřevnice, je dimenzováno na stoletou vodu
komunikace – hlavní obslužná komunikace pro zónu bude v 1. etapě ukončena v zóně točnou, je připravován projekt propojení z této točny na silnici. Výhledová studie předpokládá připojení zóny na budoucí rychlostí komunikaci v západní části zóny.

Územně plánovací regulativy
Území výrobních aktivit je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních služeb a ostatních služeb s výrobní a průmyslovou činností souvisejících, včetně jejich administrativy a provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s minimální frekvencí styku s veřejností.

Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech.

Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny.

Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně souvisící, velkokapacitní obchodní zařízení (nad 800 m2 prodejní plochy).

Směrné regulativy pro výstavbu
zastavěná plocha: max 60% pozemku
zpevněná plocha: max 25% pozemku
zelená plocha: min 15% pozemku
výška zástavby: max 2 podlaží

Orientační ceny pozemků
Na cenu pozemků se v současné době vztahuje cenová mapa. Investor žádá individuálně o vynětí pozemku z půdního fondu a podle charakteru aktivit o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Podmínky vstupu investorů do území:
Ochrana práv a zájmů města Zlína
Investor se smluvně zaváže k tomu, že využije nemovitost pouze ke sjednanému účelu.
Investor se smluvně zaváže učinit potřebné úkony k naplnění účelu v konkrétní lhůtě nebo ke konkrétnímu datu.
Investor se smluvně zaváže k dokončení investice a jejímu uvedení do provozu v konkrétní lhůtě nebo ke konkrétnímu datu.
Investor bude respektovat předkupní právo města Zlína v případě převodu vlastnictví k nemovitostem, a to za stejných podmínek, za kterých nemovitost získal, s přihlédnutím k případnému zhodnocení nemovitostí investorem. Toto předkupní právo bude sjednáno tak, aby působilo i proti eventuálním právním nástupcům kupujícího.
V případné nájemní smlouvě k nemovitosti bude investor respektovat zákaz pronájmu, výpůjčky, zřízení věcného břemene, zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k nemovitostem bez souhlasu města Zlína

Doporučené zaměření výrobních činností
Při rozhodování o lokalizaci konkrétního podnikatelského záměru budou preferovány proexportně orientované , technologicky progresivní druhy výrob s vysokou přidanou hodnotou, orientované na spolupráci s místními výrobci a dodavateli.

Nevhodné podnikatelské aktivity v lokalitě:
těžké strojírenství
prvotní zpracování surovin
výroba stavebních hmot
stavební dvory, betonárny, obalovny štěrků
velkokapacitní dopravní základny
sklady pro velkoobchod
podniky s vysokým dopravním zatížením oblasti
nakládání s toxickými látkami, ropnými produkty

Kritéria výběru investora:
úroveň použité technologie
exportní potenciál zaváděné výroby
výše přidané hodnoty zaváděné výroby
počet nově vytvořených pracovních míst
využití potenciálu místních výrobců
vlivy na životní prostředí
soulad činnosti s koncepcí zóny
charakter investora (reference, kredit, image)
ochota k registraci plátcovské pokladny, případně sídla subjektu ve Zlíně

More About Locality

Owners

Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Display on the Map

Phone:
work +420 577 630 111

Fax:
fax +420 577 432 911

E-mail:

Web:
www.mestozlin.cz

Contact Information

Magistrát města Zlína
Odbor správy majetku
tř. T. Bati 44
761 40 Zlín

Telefon:
+420 577 630 111

Telefon 2:
+420 577 630 300

Fax:
+420 577 432 901

E-mail:
ladislavjemel­ka@muzlin.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: