> Home Page > Public Section > Events Calendar > Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.

Příprava k právní části autorizační zkoušky ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Display on the Map »
07.01.2016
Seminář.


Obrázek

Obrázek

Zaměřeno na:
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( zákon bývá označován jako autorizační zákon). Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k písemné i ústní části autorizační zkoušky. Vedle odborné části je dále zařazena podrobná informace o průběhu autorizační zkoušky podle požadavků ČKAIT.

Určeno pro:
Seminář je určen žadatelům o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. ve všech oborech a rovněž poskytne aktualizaci přehledu a znalostí právních předpisů ve výstavbě i dalším osobám činným v oblasti přípravy a realizaci staveb.

Obsah:

08:00 – 08:15 – Prezence

08:15 – 12:30 – Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo

 • Informace o autorizační zkoušce – podmínky, požadavek vzdělání a praxe, obsah a průběh autorizační zkoušky, právní test, rozprava nad prací, rozdílová zkouška, vnitřní předpisy ČKAIT a další
 • Vybrané činnosti ve výstavbě
 • Přehled zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon)
 • Obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérové užívání stavby), vazba právního předpisu a technické normy, veřejný zájem a technické požadavky na vlastnost stavby
 • Právní úprava technické normalizace, normy v profesní praxi výstavby (projektování, realizace staveb)
 • Stavební výrobky, právní úprava, návrh, použití, vlastnosti
 • Dotazy

12:30 – 13:00 – Polední přestávka, občerstvení

13:00 – 16:15 – JUDr. Zdeňka Vobrátilová, Česká společnost pro stavební právo

 • Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy v rozsahu
  • přehled základních předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících
  • výkon veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu
  • nástroje územního plánování
  • druhy územních rozhodnutí, zejména územní rozhodnutí o umístění stavby a územní řízení, územní souhlas
  • povolování provedení staveb (zejména ohlášení, stavební povolení, stavební řízení změna stavby před dokončením)
  • užívání staveb (oznámení záměru, kolaudační souhlas, změna v účelu užívání stavby)
 • Odstraňování staveb
 • Správní trestání (informace o právní úpravě)
 • Dotazy

Poznámka:
Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby. Všichni účastníci obdrží písemné podklady: prezentaci ze semináře a pokyny ČKAIT o udělení autorizace v rámci vložného a publikaci Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.

Vložné:
2 148,76 Kč bez DPH / 2 600 Kč s DPH

Přihláška zde.

Odborný garant:
Ing. Jitka Víchová
Česká společnost pro stavební právo

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: