> Home Page > Public Section > Events Calendar > Dozory při provádění staveb

Dozory při provádění staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Display on the Map »
28.01.2016
Seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Podání základních informací o dozorové činnosti ve stavebnictví v plné šíři přehledu interního a externího dozoru, získání informací o správném výkladu pojmu „stavební dozor“, o příslušné legislativě, o důvodech a smyslu prováděného dozoru, jeho záznamech a dokladech. Jeho cílem je přispět k požadované znalosti o různých druzích prováděných dozorů se specifickým zaměřením na technický dozor stavebníka, na autorský dozor, na státní dozor prováděný stavebními úřady a správní dozor zabezpečovaný dotčenými orgány.

Určeno pro:
Seminář je určen pro investorské, inženýrské, projektové a stavební organizace, zejména pro pozice technický dozor stavebníka (investora), autorský dozor a stavbyvedoucí. Dále je seminář určen pro dozorové orgány, zejména pro pracovníky stavebních úřadů a dotčených orgánů.

Odborný garant:
Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Organizační garant:
Ivana Zdráhalová
Telefon:
+420 224 229 617
E-mail:
zdrahalova@abf-nadace.cz

Obsah semináře:
účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
druhy dozorů, jejich charakteristika
technický dozor stavebníka a autorský dozor, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
úloha koordinátora BOZP při práci na staveništi
dozor prováděný stavebními úřady – předmět a postupy dozoru
úloha dotčených orgánů – charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech, úloha stavebního deníku

Vložné:
1 652,89 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
Přihlaste se on-line zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: