> Home Page > Public Section > Projects > Housing > České Budějovice - Regenerace panelového sídliště Máj

České Budějovice - Regenerace panelového sídliště Máj

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

  • Řešené území: části k. ú. Č. Budějovice 2, vymezeno ulicemi E. Rošického, Větrná, O. Nedbala, M. Horákové, Dubenská, A. Balcara, okolo areálu ZŠ Máj II, ul. U Rozvodny
  • Rozloha řešeného území: 61,36 ha

Jde o stabilizované území. Navržena je plocha smíšené funkce k dokončení navrženého čtvrťového centra, plochy městské zeleně – zejména rekreační, navrženo vedení samostatné cyklistické trasy navazující na celoměstský systém, návrh ploch pro patrové garáže, úprava pěších vycházkových tras k nově navrženému hřbitovu v lokalitě Haklovy Dvory. Navrženy jsou urbanistické kompoziční a regulační osy v ul. A. Balcara a M. Horákové. Čtvrťové centrum navrženo při ul. A. Balcara. Jedná se o sídliště kolektivních vícepodlažních bytových domů vzniklé v 80. a 90. letech, východně navazující na starší sídliště Šumava, západně na les,který byl výstavbou silně zasažen. Nedostatečné jsou plochy pro rekreaci a plochy pro parkování. Je žádoucí dokončení centra služeb a obchodu jako čtvrťového centra. V této lokalitě je důležité kvalitní dořešení parteru a obnova zeleně jak ve vnitroblocích, tak propojení západního lesa s oblastí severně navazujících rybníků a zeleně. Evidentně nedostatečné plochy pro parkování jsou řešeny výstavbou hromadných garážových objektů (i v sousedních lokalitách). Nová zeleň a úpravy podél hlavních komunikací jsou také jedním z prostředků potřebného rozlišení soukromé a veřejné sféry. Nepřípustné je snižování rozlohy ploch zeleně v území bydlení.

Dominantním tématem dopravní problematiky sídliště Máj je výrazný deficit odstavných a parkovacích stání, dosahující téměř 2500 stání. Návrh lokalizuje plochy pro výstavbu hromadných garáží s celkovou kapacitou 1450 stání a hlídanou parkovací plochu v jižní části lokality pro cca 100 vozů.

Zbývající část deficitu je nutno řešit v sousedních lokalitách v přijatelné vzdálenosti. Návrh ÚPnM nepočítá s žádnými počiny na komunikační síti. Stávající cyklistické trasy vedené lokalitou budou zachovány. Po západní hranici lokality je vedena cyklistická trasa ve směru na Šindlovy Dvory. Obecným handicapem dopravní problematiky sídlišť ve východních částech města je nedostatek paralelních komunikačních propojení ve směru V – Z. Návrh ÚPnM řeší tento nedostatek v několika nových trasách určených, pro smíšený provoz nebo vyhrazených pouze MHD, navazujících na stávající skelet.

Ještě v nedávné minulosti bylo území Máje jako území bydlení citelně ovlivněné tzv. hromadnou bytovou výstavbou na jedné straně a potlačením přirozené obnovy některých částí města na straně druhé. Ani nyní nelze tuto situaci najednou změnit bez dalších možných chyb v plánování. Podoba sídliště se nezmění tzv. „humanizací“, pokud se nezlepší péče o obytnost a detail. Přitom je třeba „akceptovat“, že základní podoba bude zachována po celá léta! Je třeba dotvořit kvalitním detailem „ideu sociálního bydlení v zeleni“, nezahušťovat zástavbu a vytvořit lepší praktické podmínky pro pobyt na sídlišti s vazbou na příměstské lesy k Branišovu a Vrbenské rybníky na severu.

Území lesu Bor je vnímáno jako území důležitého lesoparku, plní významnou rekreační funkci pro denní pohyb obyvatel sídliště, ale leží mimo správní obvod města.

Paradoxně k obecnému tendenčnímu mínění tento územní plán zásadně navrhuje „dotažení do konce“ nezrealizovaného pojmu avantgardy – pojetí zdravého sociálního bydlení „s přírodou před domem“ a větším podílem zelených ploch (spolu s parkovou úpravou bezprizorních ploch existujících) v sídlištích! Nároky na ÚPP – zpracovat urbanistickou studii pro navržené urbanistické regulační osy. Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Máj se ukládá opatřenými regulačními plány a urbanistickými studiemi řešit „ukončení“ zástavby sídlišť u Branišovské silnice a její vazby do Branišovského lesa a do okolní krajiny, ke zkvalitnění prostředí na Máji zpřesnit detaily a kulturu parteru v zastavěném území, s potřebným rozlišením soukromé a veřejné sféry.

Veřejně prospěšné stavby dopravní – hromadné garáže:
G 15 – 300 stání
G 16 – 200 stání
G 17 – 300 stání
G 18 – 300 stání
G 21 – 350 stání
plocha pro parkoviště – 100 stání.

Download files:

File Name Type Size
Projekt regenerace panelového sídliště Máj PDF Document 5,572 kB
Stávající stav PDF Document 2,033 kB
Harmonogram etapizace PDF Document 179 kB
Prostorové schéma návrhu PDF Document 490 kB
Prostorové schéma navrhovaného čtrťového centra s náměstím PDF Document 421 kB
Prostorové schéma navrhované tř. Milady Horákové PDF Document 427 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 01B, stavba 01 PDF Document 2,395 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 01B, stavba 02 PDF Document 3,405 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 03 JIH PDF Document 3,456 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 04 ZÁPAD PDF Document 2,356 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 05 SEVER PDF Document 800 kB
Dokumentace k územnímu řízení - část 06 VÝCHOD PDF Document 3,729 kB

More About Locality

České Budějovice - Regenerace panelového sídliště Máj

Contact Information

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Display on the Map

Phone:
work +420 386 801 804

Phone 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: