> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Plzeň - Novostavba městské knihovny

Plzeň - Novostavba městské knihovny

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Popis projektu
Stávající centrální objekt Knihovny města Plzně je provozně i prostorově nevyhovující a neodpovídá současným nárokům kladeným na zařízení tohoto charakteru. Cílem stavby nového multimediálního centra městské knihovny je zpřístupnit celý její knihovní fond formou moderního vybavení a příjemných prostor.

Navrhovaná stavba v proluce v Křižíkových sadech je 5ti podlažní, s jedním podzemním patrem s výškou respektující regulaci (výšky říms a sousedních budov). Stavba bude disponovat následujícími prostory: vstupní prostory – vestibul; úsek kultury, vzdělávání a Public Relation včetně přednáškového a konferenčního sálu; blok volného výběru a studijních míst; blok služebních prostor; blok skladů a technický prostor.

Systém ukládání knih je plánován jako kombinace klasického a statického systému regálů pro volný výběr a mobilního zakladačového systému pro volný výběr a archivování.

Prostory a jejich předpokládaná kapacita

 • Kapacita celkem 227 446 bez archivu, 322 516 knihovních jednotek s archivem
 • Poměr volných a vázaných knihovních fondů – 1:1,5 (1:2,6)
 • Moderní provoz knihovny s centrálním výdejem a sběrem médií
 • Kavárna, čítárna, internet – přístupné „z ulice“
 • Oddělení pro děti, dospělé a mládež včetně pracovní a oddychové zóny; mediatéka
 • Zázemí pro vedení knihovny – 46 zaměstnanců
 • Celkový denní počet návštěvníků: 500–800
 • Hodinové maximum návštěvníků: 300 osob
 • Počet uživatelských míst celkem (bez sálu a salonku) – 106, z toho celkový počet uživatelských míst vybavených PC – 30
 • Celkový počet míst v Polanově síni  – 100
 • Počet míst ve víceúčelovém salonku – 30
 • Celkový počet míst v literární kavárně – cca 30
 • Zastavěná plocha: 570 m2
 • Hrubá podlažní plocha: 3 450 m2
 • Obestavěný prostor: 12 450 m3

Přínosy projektu

Předpokládané přínosy projektu jsou následující:

 • vznik multifunkčního centra vzdělávání a informací primárně orientovaného na obyvatele města Plzně
 • nový výrazný architektonicko-vizuální prvek Plzně
 • zlepšení podmínek pro kulturně výchovné práce, spolkovou činnost, práce s mladými autory a vydávání jejich prvotin
 • uložení většího množství publikací do volného výběru
 • vytvoření platformy pro další aktivity
 • větší zájem veřejnosti o služby knihovny
 • posilování kulturní a sociální soudržnosti obyvatel
 • prevence kriminality mladistvích

More About Locality

Plzeň - Novostavba městské knihovny

 • About CPM Portal
 • Maps

Contact Information

Plzeň
Nám. Republiky 1
306 32 Plzeň
Display on the Map

Phone:
work +420 378 032 550

Phone 2:
work +420 378 032 551

E-mail:

Web:
www.plzen.eu

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: