> Home Page > Public Section > Projects > Others > Zlín - Salaš - Kanalizace a ČOV

Zlín - Salaš - Kanalizace a ČOV

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Projekt Kanalizace a ČOV Zlín – Salaš řeší řádné odkanalizování městské části Zlín – Salaš. Projekt zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod, čerpací stanice, tlakové kanalizace a souvisejících objektů. Realizací projektu vznikne 0,59 km nové kanalizace, bude vytvořen předpoklad pro připojení 370 EO na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, díky níž bude možno odstranit znečištění 13,34 t CHSKCr a 6,25 t NL ročně.

V současné době je místní část Salaš odkanalizována jednotnou a dešťovou kanalizací, která je zakončenou dvěma výustěmi do místních vodotečí. Část této kanalizace je svedena žlebem pod zastavěným územím do povodí Lhotského potoka, druhá část kanalizace je svedena do povodí toku Březnice. Odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny po předčištění v domovních zařízeních, která jsou nedostatečně účinná.

Nově vybudované objekty se napojí na stávající kanalizační síť. Odpadní vody z jižní části obce budou podchyceny a svedeny do čerpací stanice, odkud budou výtlakem čerpány podél západní části obce do stávající stokové sítě v severní části lokality. Tam bude vybudována nová čistírna odpadních vod včetně odlehčovací komory. Odtud budou předčištěné odpadní vody odváděny stávající kanalizací, která je vyústěna do přítoku Lhotského potoka.

Vybudováním čistírny odpadních vod dojde ke zkvalitnění životního prostředí, konkrétně ke zlepšení kvality odtékající povrchové vody z lokality Salaš do Lhotského potoka, který vtéká do významného vodního toku Březnice. Hlavním úkolem čistírny je snížení znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových. Předkládaným řešením se významně zlepší současný stav ve vodním hospodářství v lokalitě a naplní se ustanovení platné legislativy v nakládání s odpadními vodami.

Tento projekt je financován: Evropskou unií – Fondem Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a statutárním městem Zlínem.

Termíny realizace:

 • výstavba objektů: 5. 10. 2009 – 30. 6. 2010
 • zkušební provoz: 30. 12. 2009 – 31. 1. 2011

Plánovaný rozpočet projektu:

 • celkové uznatelné náklady: 17.055.554 Kč, 100 %
 • dotace EU z Fondu Soudržnosti: 14.497.221 Kč, 85 %
 • dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu: 852.777 Kč, 5 %
 • příspěvek příjemce dotace: 1.705.556 Kč, 10 %
 • celkové náklady stavby: 23.026.902 Kč

Portály:

 • Evropské unie
 • Operační program Životní prostředí
 • Ministerstvo životního prostředí ČR (Řídící orgán)
 • Státní fond životního prostředí ČR (Zprostředkující subjekt)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

 • About CPM Portal
 • Maps

Contact Information

Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Display on the Map

Phone:
work +420 577 630 111

Fax:
fax +420 577 432 911

E-mail:

Web:
www.mestozlin.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: