> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Stručný popis projektu

V listopadu byla zkolaudována stavba „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Argentina“. Stavba byla zahájena v květnu letošního roku a jejím účelem bylo provedení odstranění sedimentu ze dna rybníka na původní niveletu dna nádrže, oprava návodního opevnění hráze proti vodní erozi, srovnání průlehů v hrázi na jednotnou výšku, provedení rekonstrukce bezpečnostního přelivu do sdruženého objektu s výpustným zařízením rybníka tak, aby došlo k bezpečnému převádění i tzv. stoletých vod, provedení dostatečně dimenzovaného odtokového potrubí do vodoteče zakončeného opevněným vývarem. Při provádění odtokového potrubí pod silnicí byl na doporučení ochránců přírody instalován tzv. žabí přechod. Na pravostranném přítoku rybníku byla obnovena tůňka pro obojživelníky. Po odbahnění bylo provedeno i obnovení písčitých pláží na pravém břehu rybníka. Tato akce byla z 80% dotována z dotačního programu Ministerstva zemědělství a 20% doplácelo Město Bystřice nad Pernštejnem z vlastních prostředků.

Širším cílem Města Bystřice nad Pernštejnem bylo provedení „vyčištění“ celého povodí rybníku Argentina tak, aby mohla tato vodní nádrž plnit znovu i funkci rekreačního využití.

K tomuto cíli byly dále realizovány následující kroky:

  • Ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko bylo letos provedeno prodloužení veřejné kanalizace na ulici K Ochozi a tak umožněno napojení splaškových vod od všech subjektů, které podnikají v této části průmyslové zóny na městskou čistírnu odpadních vod. Dosud byly tyto splaškové vody po předčištění v septicích a dočišťovacím rybníčku vypouštěny do Argentiny.
  • Společnost Zemědělská dopravní technika, spol. s r. o. provedla vyčištění a odvoz sedimentů z vlastního rybníčku nad Argentinou, který dříve sloužil pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Tím byla odstraněna „stará zátěž“, která se v povodí Argentiny nacházela.
  • Třetím krokem pro zlepšení vodního režimu celého povodí bylo provedení nutných udržovacích prací na dalších dvou rybníčcích nad Argentinou v majetku Města Bystřice nad Pernštejnem a spravovaných Moravským rybářským svazem, MO Bystřice nad Pernštejnem.

Rybník se v současné době napouští, předpokládá se plné napuštění po jarním období tání na plnou hladinu.

Termín realizace:
2007 – 2008

Zdroje financování:
Dotace MZ
Vlastní zdroje města

More About Locality

Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Contact Information

Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Display on the Map

Phone:
work +420 566 590 311

Fax:
fax +420 566 590 347

E-mail:

Web:
www.bystricenp.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: