> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Zlín - Průmyslová zóna Zlín Východ

Zlín - Průmyslová zóna Zlín Východ

Numer okazji inwestycyjnej: 669

Informacje podstawowe:

Gmina:Zlín
Lokalizacja:Zlin
Teren katastralny:Zlín - Lužkovice
Powierzchnia :235 000 m2
Cena:Wedłóg umowy
Sposób nabycia przez inwestora:Kupno
Własność:gmina
Regulacja: Regulacja: Brak danych
Obciążenie organiczne: Brak danych
Konserwatora Zabytków: Brak danych
Przygotowanie lokacji do regeneracji : Brak danych
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: tak
    Wody: tak
    Kanalizacja : tak
    Gazu: tak
    Dane i łącza telekomunikacyjne: tak
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: tak
    Wody: tak
    Kanalizacja : tak
    Gazu: tak
    Dane i łącza telekomunikacyjne: tak
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: tak
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: Brak danych
  Autobus: tak
  Kolejowej: tak
  Bocznica kolejowa: Brak danych
  Drogi dojazdowej: tak
Rodzaj OI:Działki z budynkiem
Typ OI:Strefy przemysłowe

Město Zlín připravilo pro investory pozemky vybavené potřebnou technickou infrastrukturou. Návrh technického řešení území průmyslové zóny vychází ze schváleného Územního plánu města Zlína. Území průmyslové zóny je rovinaté, navazuje svou západní hranicí na stávající území využívané k výrobním a skladovacím účelům.

Areály pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady, které nejsou přípustné v jiných stavebních územích, stavby a zařízení výrobních služeb a řemesel.

Hlavní výhody plynoucí z umístění průmyslové zóny:
pozemky v majetku města
dopravní napojení na silnici I. třídy ze světelně řízené křižovatky
území je obsluhováno linkami městské hromadné dopravy a je v dosahu osobní dopravy ČD
cca 2 km východně od území je kontejnerové překladiště

Kapacita inženýrských sítí:
zásobování elektrickou energií – vnější vedení VN prochází zónou, investor požádá rozvodné závody JmE o připojení
telekomunikace – telefonní přípojka Telecomu je na hranici zóny, v projektu infrastruktury je ponechána územní rezerva pro Telecom, připojení investorů dle individuálních požadavků na Telecom. V území je dostupný signál mobilních operátorů sítí T-Mobile, Vodafone, O2
zásobování plynem – vedení středotlaku podél páteřní komunikace v zóně
zásobování teplem – v území průmyslové zóny se centrální rozvod tepla neřeší
zásobování pitnou vodou – areál výrobní zóny bude napojen prostřednictvím nových vodovodních přípojek o profilu DN150
splaškové odpadní vody – přípojka na kanalizaci možná u páteřní komunikace
dešťové odpadní vody – výrobní plocha je odvodněna do páteřní kanalizace a jejím prostřednictvím do řeky Dřevnice, je dimenzováno na stoletou vodu
komunikace – hlavní obslužná komunikace pro zónu bude v 1. etapě ukončena v zóně točnou, je připravován projekt propojení z této točny na silnici. Výhledová studie předpokládá připojení zóny na budoucí rychlostí komunikaci v západní části zóny.

Územně plánovací regulativy
Území výrobních aktivit je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních služeb a ostatních služeb s výrobní a průmyslovou činností souvisejících, včetně jejich administrativy a provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s minimální frekvencí styku s veřejností.

Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech.

Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny.

Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně souvisící, velkokapacitní obchodní zařízení (nad 800 m2 prodejní plochy).

Směrné regulativy pro výstavbu
zastavěná plocha: max 60% pozemku
zpevněná plocha: max 25% pozemku
zelená plocha: min 15% pozemku
výška zástavby: max 2 podlaží

Orientační ceny pozemků
Na cenu pozemků se v současné době vztahuje cenová mapa. Investor žádá individuálně o vynětí pozemku z půdního fondu a podle charakteru aktivit o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Podmínky vstupu investorů do území:
Ochrana práv a zájmů města Zlína
Investor se smluvně zaváže k tomu, že využije nemovitost pouze ke sjednanému účelu.
Investor se smluvně zaváže učinit potřebné úkony k naplnění účelu v konkrétní lhůtě nebo ke konkrétnímu datu.
Investor se smluvně zaváže k dokončení investice a jejímu uvedení do provozu v konkrétní lhůtě nebo ke konkrétnímu datu.
Investor bude respektovat předkupní právo města Zlína v případě převodu vlastnictví k nemovitostem, a to za stejných podmínek, za kterých nemovitost získal, s přihlédnutím k případnému zhodnocení nemovitostí investorem. Toto předkupní právo bude sjednáno tak, aby působilo i proti eventuálním právním nástupcům kupujícího.
V případné nájemní smlouvě k nemovitosti bude investor respektovat zákaz pronájmu, výpůjčky, zřízení věcného břemene, zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k nemovitostem bez souhlasu města Zlína

Doporučené zaměření výrobních činností
Při rozhodování o lokalizaci konkrétního podnikatelského záměru budou preferovány proexportně orientované , technologicky progresivní druhy výrob s vysokou přidanou hodnotou, orientované na spolupráci s místními výrobci a dodavateli.

Nevhodné podnikatelské aktivity v lokalitě:
těžké strojírenství
prvotní zpracování surovin
výroba stavebních hmot
stavební dvory, betonárny, obalovny štěrků
velkokapacitní dopravní základny
sklady pro velkoobchod
podniky s vysokým dopravním zatížením oblasti
nakládání s toxickými látkami, ropnými produkty

Kritéria výběru investora:
úroveň použité technologie
exportní potenciál zaváděné výroby
výše přidané hodnoty zaváděné výroby
počet nově vytvořených pracovních míst
využití potenciálu místních výrobců
vlivy na životní prostředí
soulad činnosti s koncepcí zóny
charakter investora (reference, kredit, image)
ochota k registraci plátcovské pokladny, případně sídla subjektu ve Zlíně

Więcej informacji o lokalizacji

Właściciele

Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 577 630 111

Fax:
fax +420 577 432 911

E-mail:

Web:
www.mestozlin.cz

Informacje kontaktowe

Magistrát města Zlína
Odbor správy majetku
tř. T. Bati 44
761 40 Zlín

Telefon:
+420 577 630 111

Telefon 2:
+420 577 630 300

Fax:
+420 577 432 901

E-mail:
ladislavjemel­ka@muzlin.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: