> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Projekty > Pomieszczenia komercyjne > Hradec Králové - Rekonstrukce křižovatky Mileta

Hradec Králové - Rekonstrukce křižovatky Mileta

Faza projektu: plánovaný

Informacje podstawowe:

Název projektu:

Rekonstrukce křižovatek Mileta

Cíl projektu:

Rekonstrukce kritického dopravního bodu, realizace jediného možného bezkolizního mimoúrovňového propojení pro pěší a cyklisty mezi Moravským Předměstím a centrem města. Napojení sídliště Moravské Předměstí na II. městský okruh.

Lokalizace:

Křižovatka je součástí městského okruhu. Do křižovatky jsou zapojeny celkem 4 ramena ulic (ulice Hradecká, ulice Zborovská a ulice Sokolská). Stavbou je dotčena Sokolská ulice (silnice I/31) v úseku mezi stávající křižovatkou s ulicemi Rašínova a Střelecká u mostu přes Labe a křižovatkou s okruhem tj. stávající silnicí I/35 (Brněnská ulice) dále Zborovská a Hradecká ulice v místě stávající křižovatky se Sokolskou ulicí. Silnice I/31 (v místě stavby Sokolská ulice) tvoří II. městský okruh a je spojnicí hlavních komunikací ústících do Hradce Králové (silnice I/11, I/35 a I/37). Ulice Zborovská a Hradecká jsou součástí základního komunikačního systému města.

Popis projektu:

a) výchozí stav
Křižovatka Mileta umožňuje napojení Zborovské a Hradecké ulice na ulici Sokolskou tj. na II. městský okruh. Dnešní severní rameno křižovatky tvoří dvoupruhová městská sběrná komunikace Hradecká ulice, která napojuje areály škol a spojuje II. městský okruh s Komenského ulicí (I. městský okruh). Jižní rameno křižovatky je tvořeno krátkým úsekem bývalé Hradecké ulice a na ni navazující čtyřpruhovou směrově nedělenou sběrnou komunikací – ulicí Zborovskou. Tato ulice napojuje areál Fakultní nemocnice a Vojenské lékařské akademie a tvoří obchvat Třebše. Těsně před křižovatkou je v původní stopě Hradecké ulice možný příjezd pro osobní automobily z nedokončené třídy E. Beneše, tvořící osu sídliště Moravské Předměstí. Sokolská ulice, tj. II. městský okruh, je směrově dělená čtyřpruhová sběrná komunikace. Všechny čtyři větve křižovatky jsou využívány MHD, po Sokolské je vedena trolejbusová trať, všechna ramena jsou využívána autobusovými linkami. Stávající křižovatka Mileta je průsečná úrovňová světelně řízená křižovatka zapojená v koordinovaném tahu vedeném po II. městském okruhu. Jsou zde zřízeny světelně řízené přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty přes všechna ramena křižovatky.

b) návrh řešení
Koncepce řešení rekonstrukce křižovatky je již poměrně dlouho sledovaná a prověřovaná dokumentacemi na úrovni studií a DUR. Stávající uspořádání úrovňové, světelně řízené křižovatky nevyhovuje současným intenzitám dopravy hlavně ve špičkových hodinách a nevyhoví výhledovým dopravním intenzitám, které byly zpracovány v rámci aktualizace dopravního modelu města zpracovaného v roce 2004 firmou CityPlan spol. s r.o. V rámci této aktualizace byl na objednávku zpracován aktualizovaný pentlogram pohybu vozidel pro jednotlivé prověřované varianty křižovatky včetně kapacitního posouzení. Současné intenzity silničního provozu, cyklistů a pěších společně s potřebou připojení Benešovy třídy Moravského předměstí vyžadují přestavbu křižovatky a oddělení silničního provozu od pěších a cyklistů.
Je navržena přestavba křižovatky na okružní s tím, že Sokolská, Hradecká a Zborovská ulice jsou řešeny jako směrově dělené ve čtyřpruhovém uspořádání. Ve stavbě budou provedeny úpravy stávajících komunikací a výstavba nových objektů v rozsahu:
Sokolská ulice – výstavba velké okružní křižovatky o vnějším průměru mezi obrubníky 89,0 m s jednopruhovými rampamy výstavba čtyřpruhového směrově rozděleného podjezdu s jízdními pruhy šířky 3,50 m v kategorii MS 20/50 výstavba 4 podchodů pro pěší a cyklisty
Zborovská ulice – výstavba velké okružní křižovatky o vnějším průměru mezi obrubníky 73,7 m se zapojením Benešovy třídy a nového příjezdu k Fakultní nemocnici výstavba 4 podchodů pro pěší a cyklisty výstavba spojky mezi okružními křižovatkami v děleném čtyřpruhu kategorie MS 20/50 s bezbariérovými zastávkami MHD šířková úprava Zborovsé ulice ve směru na Třebeš s novým připojením spojky s Hradeckou ulicí
Benešova třída – výstavba koncového úseku Benešovy třídy v délce cca 130 m v kategorii MS 9/50 se zapojením do okružní křižovatky na Zborovské ulici. Hradecká ulice – šířkové a směrové úpravy Hradecké ulice od Sokolské ve směru do centra v délce 300 m v kategorii MS 20/50 včetně výstavby zastávek MHD a úpravy napojení ulice Heyrovského a ulice 17. listopadu. V celém rozsahu stavby budou nově vybudovány sdružené pásy pro pěší a cyklisty a přeložky dotčených inženýrských sítí.

Stav projektu

Květen 2006
Probíhá řízení EIA a současně projednávání dokumentace k územnímu řízení za účelem získání souhlasů pro územní řízení. Následně bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Listopad 2005
Smlouva se zhotovitelem dokumentace k územnímu řízení a studie EIA byla podepsána na konci srpna 2005. Po jejich zpracování proběhne řízení EIA a poté bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Srpen 2005
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o změně varianty na červnovém zasedání, bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí a studie EIA. Podpis smlouvy je předpokládán do konce měsíce srpna 2005. Poté bude následovat vypracování této dokumentace se smluvním termínem dokončení do konce roku 2005. Následně proběhne řízení EIA a poté bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Červen 2005
Z důvodu vysokých finančních nákladů, které vyplynuly ze schválené varianty rozpracované v dokumentaci pro územní řízení (mimoúrovňové křížení silnice I. tř. v tomto dopravním uzlu), zajistilo ŘSD oponentní studii rozpracování do tří variant (dvě varianty úrovňové křižovatky a jednu variantu mimoúrovňového křížení, podobně jako ve variantě rozpracované v DÚR avšak s navýšením nivelety o cca 1m). Jelikož se jedná o značný zásah do původní varianty schválené v zastupitelstvu města v r. 2002, je nutné samostatné rozhodnutí zastupitelstva města o změně varianty. Na jeho základě bude zpracována revize dokumentace pro územní řízení. Poté bude dokončeno řízení EIA a vydáno územní rozhodnutí. ŘSD přislíbilo přistoupit k výkupu pozemků pro stavby související s komunikací I. tř. bezprostředně po vydání územního rozhodnutí. Paralelně běží jednání o financování části stavby Královéhradeckým krajem.

Únor 2005
Na ŘSD byla zpracována variantní oponentní studie řešení křižovatky. Projednání této studie ve výboru pro územní plánování a rozvoj města proběhlo na listopadovém a prosincovém zasedání (2004). Vzhledem k tomu, že zpracovatel oponentní studie doporučuje ŘSD úrovňové řešení, se kterým výbor nesouhlasí, bylo zadáno zpracování příslušných posudků, které budou použity při závěrečném jednání s ŘSD o zvolené variantě v březnu 2005. Královéhradecký kraj odeslal na ŘSD dopis podepsaný radním – gestorem pro dopravu, ve kterém vyjádřil souhlas s další přípravou křižovatky Mileta.

Prosinec 2004
Rada královéhradeckého kraje uložila svým usnesením radnímu – gestorovi pro dopravu, odeslat na ŘSD dopis, který mění stanovisko kraje k přípravě křižovatky Mileta ve smyslu společného jednání města a kraje.

Září 2004
Na ŘSD probíhá zpracování variantní oponentní studie řešení křižovatky s termínem dokončení na konci srpna 2004. Projednání této studie ve výboru pro územní plánování a rozvoj města proběhne v polovině září 2004 a v radě města je předpokládáno v říjnu 2004. ŘSD svým dopisem dalo městu příslib, že zabezpečí převod prostředků ze SFDI do příštího roku nebudou-li letos čerpány.

Červen 2004
Je zpracována dokumentace pro územní řízení. Proběhlo zjišťovací řízení a v současné době je dopracovávána dokumentace EIA. Na základě návrhu úprav řešení křižovatky ze strany ŘSD (zakrytí středového prstence), jakožto podmínky ŘSD pro další jednání, probíhá posouzení návrhu ŘSD z urbanistického hlediska (zvýšení nivelety). Nový termín pro dokončení těchto jednání je stanoven na konec června 2004.

Zdroj: www.hradeckra­love.org

Więcej informacji o lokalizacji

Hradec Králové - Rekonstrukce křižovatky Mileta

Informacje kontaktowe

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: