> Strona wstępna > Słownik pojęć > Slovník pojmů

Slovník pojmů

Asanace

- je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení stávajících hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí často rozsáhlé stavební úpravy mnohdy zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.

Asset management

- řízení majetku (hmotného i nehmotného), řízení aktiv organizace.

B2B sektor (Business-to-Business)

- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, jejichž transakce jsou založeny na bázi elektronických prostředků. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.

B2C sektor (Business-to-customer)

- označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a jejich koncovými zákazníky realizované prostřednictvím webových aplikací na internetu; on-line obchodování na internetu, tj. prodej zboží (ať už hmotného či nehmotného) a služeb koncovým zákazníkům prostřednictvím internetu. Tato oblast je také často označována jako „e-commerce“.

Brownfields

- (angl. hnědá pole) je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. Vyznačují se často obrovskými rozměry a ekologickou zátěží.

Cenová mapa

- slouží k oceňování stavebních pozemků na území obce či města převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zákona. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.

CPM

- (Czech Property Market, www.eCPM.cz ( Český trh nemovitostí) – internetový portál zabývající se příležitostmi pro investování do nemovitostí a trhem nemovitostí vůbec a to především v Česku a na Slovensku. Portál nabízí m.j. i poradenství renomovaných firem v sektoru real – estate, sleduje tržní trendy nemovitostí, monitoruje veškeré akce v oblasti nemovitostí (výstavy, veletrhy, soutěže, nové projekty apod.).

Developer

- v oblasti real - estate: projektant investiční zástavby; stavitel.

Dražba

- veřejný prodej, při němž se nabízí movitá či nemovitá věc ke koupi většímu počtu osob. Věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo v dražbě nabídne nejvíce, a to jen tehdy, jestliže se součastně zaváže, že splní pro tento způsob prodeje předem stanovené podmínky.

Dražební vyhláška

- vyhláška, na základě které dražebník vyhlásí konání dražby, v níž je uvedeno, kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby, o jakou dražbu se jedná, datum a místo konání prohlídek předmětu dražby, nejnižší podání, minimální příhoz, výši, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůtu pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Environmentální

- týkající se životního prostředí.

Facility management

- služby spojené s komplexní správou dané nemovitosti.

Greenfields

- (angl. zelená pole) je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy. Termín greenfields není v české odborné terminologii příliš častý.

Identifikace parcel

- veřejná listina sloužící pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny parcel vedených v katastru nemovitostí).

Katastr nemovitostí

- soubor údajů o nemovitostech obsahující jejich soupis a popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Katastrální mapa

- polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti na katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly.

Katastrální území

- místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Loft

- byt nově vybudovaný v prostorách původně průmyslového objektu.

Logistické centrum

- komplex budov a zařízení, který poskytuje široké spektrum služeb - přepravní, skladovací, manipulační, třídící, celní, pojišťovací, informační, servisní, bezpečnostní př. další. Logistika - je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží , toky peněz a informací od dodavatele k odběrateli.

Logistika

- je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.

Mezanin

- název pro podlaží mezi přízemím a 1. patrem.

Mezonet

- název pro byt o dvou a více úrovních.

Municipalita

- městský správní orgán, obecní samospráva.

Nemovitost

- pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.

Ocenění nemovitosti

- posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

Parcela

- vymezení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

PPP

- Public-Private Partnership - poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru (stavba dálnic, silnic, dopravních cest apod.)

Průmyslové zóny

- jsou významné a perspektivní plochy, eventuálně plochy spolu s objekty, které jsou po všech stránkách připraveny k zahájení investičních projektů.

Public relations (PR)

- způsob komunikace firmy s veřejností prostřednictvím médií (masová média – tisk, televize, rozhlas) nebo médií elektronických (direct mail, internet) či jinými způsoby - výstavy, veletrhy a kongresy.

Real estate

- nemovitosti, reality, realitní, nemovitý majetek.

Regulační plán

- plán obce, který stanoví využití jednotlivých pozemků v obci a určuje regulační prvky jejich plošného a prostorového uspořádání. V případě, že pro dané území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán hranice zastavitelného území a vyznačuje hranice současně zastavěného území obce.

REIT's - Real Estate Investment Trusts

- označení pro společnosti investující do nemovitostí. Rekultivace – znovuvyužití krajiny, opětovné navrácení přírody do nově vytvořené krajiny. Jde o soubor postupů, které mají za úkol zahladit dřívější negativní zásahy člověka do přírody. Jedná se o úpravu území postiženého těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy, výsypky) nebo jinou lidskou (zejména průmyslovou a zemědělskou či vojenskou) činností.

RPSN

- roční procentní sazba nákladů poskytovaného úvěru, půjčky. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru či půjčky.

Strategický plán rozvoje

- jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje obce na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.

Strategický projekt

- strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. strategické průmyslové zóny. Jedná se o zóny o výměře minimálně 200 ha nebo o výměře nejméně 100 ha, kdy je zóna realizována v zastavěném, ale nevyužívaném území. Dále jsou to rovněž zóny připravované pro významného či vážného investora, který se zaváže k realizaci významné výše investice a s tím i k vytvoření určitého počtu pracovních míst.

Územní generel

- územně plánovací podklad obce, který řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny.

Územní plán

- plán, který stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. V územním plánu obce je též vyznačena hranice současně zastavěného území obce.


CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: